Prevádzkové podmienky a podmienky pre užívateľov


Pridávanie vlastných ponúk:
•    Na pridávanie ponuky vypíšte políčka v sekcii "Pridať vlastnú ponuku"
•    Po obsadení ponuky - izby nájomcom ponuku zmažte alebo do Názvu napíšte REZERVOVANÉ , ak zabudnete heslo na mazanie požiadajte nás o zmazanie ponuky.
•    Ponuky sú zvyčajne uverejnené ihneď, alebo do 3 dní..
•    Na topovanie ponuky - inzerátu  kontaktujte nás samostatným e-mailom na:   volnaizbask@gmail.com
•    V prípade nejasností volajte na číslo 0907 773 013.
•    Ak chcete, aby Vás záujemcovia  kontaktovali iba e-mailom a nechcete uviesť svoje telefónne číslo vypíšte do okna Telefón / mobil: 0000 000 000

Ak chcete, aby Vás záujemcovia  kontaktovali iba telefonicky a nechcete uviesť svoju email adresu  vypíšte do okna  email. volnaizbask@gmail.com•    Osobitné požiadavky k ponuke je možné dohodnúť individuálne.
•    Prevádzkovateľ stránky môže na kontakty ponúk zasielať aj iné ponuky a reklamy , ponuky prenájmu a realitnú činnosť.
Prenajímate byt, izbu, alebo časť domu ? Využite služby našej spoločnosti, zabezpečíme Vám nájomníkov bez starostí, správu aj poriadok zabezpečíme k vašej spokojnosti, nájomné platíme vopred,  nemajte starosť s nástupom a ukončením nájomníkov. Vyskúšajte naše služby. Prenajímajte bez starostí !
 
 
Rozdelenie mestských častí v Bratislave:
•    Bratislava I.   Staré Mesto
•    Bratislava II.  Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Byskupice
•    Bratislava III. Nové Mesto, Rača, Vajnory
•    Bratislava IV. Karlová Ves, Dúbravka, Lamač, Devín, Devínská Nová Ves, Záhorská Bystrica
•    Bratislava V.  Petrtžalka, Jarovce, Rusovce, Čuňovo.
Reagujte na ponuku:
Ak máte záujem reagovať na ponuku - na inzerát napíšte na uvedenú mailovú adresu, alebo zavolajte na telefonické číslo uvedené pri každej ID ponuke. Pri  komunikácii uveďte:
•    číslo ID, ktoré vidíte nad obrázkom ponuky inzerátu,
•    lokalitu,
•    pohlavie záujemcu – nájomcu,
•    ak sa jedná o viac osôb – uveďte počet osôb,
•    termín začiatku nájmu,
•    iné požiadavky, ktoré budete pri bývaní potrebovať.
Prenajímateľ spracúva osobné údaje nájomcu v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Nájomca má právo namietať proti spracovaniu osobných údajov.


Ochrana osobných údajov:
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Klient, vlastník, záujemca, nájomca vyplnením svojich osobných údajov a údajov o nehnuteľnosti – ponuky  je si vedomí, že zverejnené údaje budú vidieť všetci návštevníci tejto stránky a budú prístupné pre vyhľadávače internetových stránok a informácii cez internet. Klient má zároveň právo podať sťažnosť proti spracúvaniu Osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov, Hraničná 4826/12, 82007 Bratislava. V prípade akýchkoľvek pochybností, alebo obslužných problémov na stránke môže klient požiadať o zmazanie svojej ponuky aj na email adrese: volnaizbask@gmail.com


DOMOVÝ  PORIADOK
Tento domový poriadok je platný len pre prenajímateľov, ktorý to majú v popise ponuky izby - bytu a majú uvedené, že súčasťou zmluvy o nájme je aj Domový poriadok uvedený na tejto web stránke.

   Domový poriadok ustanovuje práva a povinnosti nájomníkov, prenajímateľa a návštev v objekte stavby a na pozemku prenajímateľa. Určuje podmienky pobytu, pohybu a činnosti osôb, upresňuje a dopĺňa ustanovenia nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom a nájomcom, pre riadne užívanie predmetu nájmu a ostatných spoločných priestorov.

Čl. 1. Predmet nájmu a finančné plnenia:   
1. Predmet nájmu je vymedzený v ústnej alebo písomnej nájomnej zmluve.

2. Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu iným osobám.
    Ďalší podnájom a užívanie predmetu nájmu treťou osobou je zakázané !

3. Cena nájmu  je stanovená v nájomnej zmluve.

4. Ak nie je v nájomnej zmluve dohodnuté inak, finančné plnenia spojené s užívaním predmetu nájmu ( energie a služby, voda, elektrina, kúrenie a odvoz odpadu ), ktoré prekročia čiastku 20,- € / mesiac bude nájomca doplácať dodatočne podľa spotreby energií nameraných s meračmi energií alebo na základe výpočtu nákladov spojených s užívaním predmetu nájmu. Ak nie je dohodnuté inak nájomca bude mať oznámenú výšku doplatku cca do 10 dní po ukončení kalendárneho mesiaca.
5. V prípade zmeny nákladov na bývanie a služieb poskytovaných s nájmom nad rámec obvyklých cien v objekte, prenajímateľ a nájomca majú nárok na jednanie o podmienkach nákladov.

6. V prvý deň nájmu je nástup o 18,00 hod. alebo podľa ústnej dohody s domovníkom.

Čl. 2.  Skončenie nájmu:
    1. Zmluvný vzťah končí vždy posledným zaplateným dňom v aktuálnom kalendárnom mesiaci výpoveďou nájomcu alebo prenajímateľa. Zmluvný vzťah je možné ukončiť aj na základe dohody zmluvných strán. Ak nájomné na nové obdobie (napr. mesiac) nebude uhradené v stanovenom termíne, stanovenom v nájomnej zmluve, t.j. pred začiatkom nového kalendárneho mesiaca, prenajímateľ bude túto skutočnosť považovať za ukončenie  nájmu zo strany nájomcu. V prípade porušenia zmluvy, alebo domového poriadku nájomcom prenajímateľ má právo na ukončenie tejto zmluvy ihneď, alebo prenajímateľom stanovenom termíne.
2. Ak dôjde k ukončeniu nájmu zo strany nájomcu bez súhlasu prenajímateľa skôr než uplynie obdobie, na ktoré má nájomca  zaplatený nájom, prenajímateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške min. 20% z ceny nájmu.
3. Pred skončením doby nájmu si  nájomca dohodne s prenajímateľom hodinu odchodu a spôsob odovzdania predmetu nájmu, zapožičaných vecí a kľúčov.

4. V posledný  deň doby nájmu je nájomca povinný odovzdať do 10,00 hod. kľúče, zapožičané veci a predmet nájmu byt - izbu vyčistené. (Pred odovzdaním predmetu nájmu, sa môže dohodnúť  vopred na vykonaní čistiacich prác s prenajímateľom za úplatu.) Po 10,00 hod. sa predmet nájmu začne pripravovať pre nového nájomcu i v prípade, že predmet nájmu nebol odovzdaný.

5. V posledný  deň doby nájmu nájomca uhradí aj cenu energií  podľa skutočnej spotreby.

6. Po skončení doby nájmu je nájomca povinný odviezť všetok svoj majetok  (i zabudovaný) a všetky svoje veci, ďalej len veci. Ponechané veci v predmete nájmu sa považujú za veci bez hodnoty, prenajímateľ môže s nimi naložiť podľa vlastného uváženia a nájomca nemá nárok na finančné vyrovnanie. Ak, aj po tomto stave sa budú veci nachádzať u prenajímateľa  a dôjde k dohode, že budú vydané nájomcovi, prenajímateľ má právo účtovať nájomcovi 5,- €/deň za každú ponechanú vec, ako poplatok za uchovanie veci.

7. Pred ukončením doby nájmu si nájomca vopred s prenajímateľom dohodne spôsob demontáže zabudovaných a zavesených vecí. 
Po skončení nájmu sa nájomca zaväzuje, že odovzdá prenajaté priestory prenajímateľovi úplné, nepoškodené a vyčistené. Ak priestory odovzdá nevyčistené, zaplatí cenu za čistenie 20,- EUR.

8. Prenajímateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, že nájomca zneužije túto zmluvu na neoprávnené konanie v evidencii miesta trvalého bydliska, alebo prechodného bydliska, pokiaľ nie je s prenajímateľom dohodnutý inak – písomne.

9. Prenajímateľ má právo nájomný vzťah vypovedať s termínom ihneď v prípade porušenia ustanovení Domového poriadku, alebo ak nájomca porušuje podmienky prenajímateľa, ako sú napr. slušnosť, alkohol, drogy, hlučnosť, čistota, fajčenie, neprimeraná spotreba energií a pod.

10. Ak ukončí nájom spolubývajúca osoba a ponechá v predmete nájmu (napr. v chladničke, v skrinke, v kuchynskej linke) potraviny a iné predmety znižujúce kvalitu bývania,  nájomca je oprávnený ich zlikvidovať, alebo upozorniť domovníka na ponechané potraviny. Toto ustanovenie sa môže primerane použiť aj počas doby nájmu voči nájomcovi ak ponecháva pokazené potraviny, potravina po termíne spotreby, nedojedené jedlo, riady dlhšie neumyté.

Čl. 3. Návštevy:
1. Príchody a odchody návštevy bude nájomca zapisovať do knihy návštev. Návšteva môže zotrvať v predmete nájmu po dobu 30 minút. Iná doba návštevy môže byť odsúhlasená iba prenajímateľom.

2. Nájomca sám odomyká aj zamyká všetky dvere pre návštevu.  Pred odomknutím vstupných dverí  je nájomník povinný sa presvedčiť či bude odomykať svojej návšteve všetkými možnými spôsobmi napr. výhľadom cez okno, cez priezor vo dverách a pod.  Iným osobám má nájomca zakázané odomykať,  i keby mu bola osoba známa. Okrem svojich návštev každému je povinný povedať,  ľutujem,  nemôžem Vám otvoriť, musíte počkať na prenajímateľa. Toto ustanovenie platí aj pre osoby kontrolných orgánov a polície. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na možnosť odomykania elektronickým zámkom, napr. cez domáci telefón.

3. Za prítomnosť návštevy, jej správanie, spôsobené škody a odchod zodpovedá nájomník. Nájomník svoju návštevu vždy odprevadí až po vstupné dvere a uzatvorí za ním vchod. Ak návšteva odchádza cez vstupnú bránu na pozemok (alebo vchodové dvere), nájomca odprevadí návštevu až k tejto vstupnej bráne a uzatvorí za ním vchod.

4. Návšteva nesmie bez súhlasu prenajímateľa zotrvať v predmete nájmu na celú noc, alebo do neskorých nočných hodín nesmie používať sprchy ani kuchyňu. Ak sa návšteva zdržiava v miestnosti určenej aj iným nájomcom alebo návštevu tvorí viac osôb je povinnosťou nájomcu takú návštevu vopred odsúhlasiť s prenajímateľom.

5. Návštevy pravidelne sa opakujúce, alebo zotrvanie návštevy v nočné hodiny je možné až po súhlase prenajímateľa podľa technických a hygienických podmienok určených prenajímateľom a za stanovenú cenu.

6. Prítomnosť cudzej osoby s kľúčmi od nájomcu bez prítomnosti nájomcu, na vyzdvihnutie batožiny, odevu, liekov, alebo poliatie kvetov, sa neposudzuje za návštevu, ale za vniknutie cudzej osoby do objektu.

7. Návštevy na viac dní a zmeny spolubývajúcich osôb v bytoch s dlhodobým nájmom je nájomca povinný nahlásiť vopred prenajímateľovi. Návšteva a zmeny spolubývajúcich sa môžu uskutočniť až po odsúhlasení s prenajímateľom.
 
Čl. 4. Podmienky užívania predmetu nájmu:
Počas doby nájmu je nájomca povinný udržiavať a užívať predmet nájmu a zariadenia v riadnom a funkčnom stave.
1. Choroby: Nájomca, ktorý trpí na infekčné choroby, chorobou vzbudzujúcou odpor, mokvajúcimi kožnými chorobami, kožným ekzémom,  je povinný túto skutočnosť ihneď oznámiť prenajímateľovi a opustiť objekt na dobu trvania choroby.

2. Kľúče:  Nájomca si sám odomyká, aj zamyká všetky dvere, od ktorých má kľúče.
Je zakázané rozmnožovať poskytnuté kľúče.  Stratu kľúčov nahlásiť ihneď – najlepšie telefonicky, aby prenajímateľ mohol zabezpečiť opatrenia proti vniknutiu cudzích osôb do objektu. V prípade dotykových kľúčov - butónov,  prenajímateľ môže nájomcov stratený kľúč vyradiť z funkčnosti zámku.
Prenajímateľ má právo kontroly prechodu cez dvere s dotykovým kľúčom – butónom. Toto právo sa bude uplatňovať aj v prípade neuzatvorenia dverí. Za neuzatvorenie dverí sa bude voči nájomcovi uplatňovať finančná pokuta.

3. Fajčenie:  Fajčenie tabakových výrobkov je dovolené len vonku na určenom mieste.

4. Omamné látky:  V predmete nájmu je zakázané užívať a prechovávať akékoľvek omamné látky, jedy a drogy.

5. Zvieratá: V celom objekte nájmu je zakázané vodiť a chovať živočíchy a zvieratá všetkého druhu.

6. Hlásenie porúch: Kvapkajúci vodovod, zapáchajúcu kanalizáciu, ventily, uvoľnené mechanizmy- kľučky, pánty, zámky, nefunkčné svietidlá, vypínače a iné zmeny nahlási nájomca prenajímateľovi.
6.1. Skrinku pod umývadlom (aj umývadlo bez skrinky) je potrebné kontrolovať pravidelne cca každé 3 - 4. týždne, či nedochádza k úniku vody zo sifónu.

7. Nočný pokoj: Nájomca je povinný dodržiavať nočný pokoj v čase od 22,00 hod. do 07,00 hod.

8. Cenné veci: Prenajímateľ nezodpovedá za cenné veci, peniaze a osobný majetok nájomcu.

9. Parkovanie: Parkovanie motorovými vozidlami a iné využívanie pozemku prenajímateľa je možné po predchádzajúcej dohode s prenajímateľom.

10. Šetrenie energií: V rámci šetrenia el. energie je nájomca pri odchode z izby, z WC, z kuchyne atď.  povinný zhasínať osvetlenie.

11. Používanie el. spotrebičov. Práčku a iné spotrebiče, ktoré na svoju prevádzku potrebujú vodu, elektrickú energiu alebo plyn,  je možné užívať na základe písomnej evidencie. ( Dôvodu kontroly medzi nájomcami. )
11.1. Ak nájomca bude využívať viac spotrebičov ako ostatní nájomníci bude sa mu toto užívanie zohľadňovať vo vyúčtovaní energií. Používať len bezpečné spotrebiče, podľa návodu na použitie a dodržiavať bezpečnosť osôb.

11.2. Vo vani  a  pod sprchou je zakázané požívať elektrické spotrebiče!!!
11.3. Mokrými rukami je zakázané manipulovať s elektrickými spotrebičmi  a dotýkať sa zásuviek a vypínačov!

12. Voda a zásuvky: Tečúca  voda pri umývaní a sprchovaní sa môže používať iba tak, aby nedochádzalo k styku vody s elektrickou zásuvkou, hlavne pri sprchovaní smerovať prúd vody tak, aby sa voda nemohla dostať k elektrickej zásuvke.

13. Iné poškodenie: Po znečistení spoločných priestorov a izby inak než bežným užívaním predmetu nájmu, ( rozbité sklo, vyliata tekutina,) zabezpečí čistenie a upratanie priestoru nájomca sám a ihneď.

14. Alkohol: Užívanie alkoholických nápojov vo veľkom a neprimeranom množstve je v celom objekte zakázané. Nesmú sa ponechať otvorené fľaše a naliaty alkohol v pohároch. Nájomca sa nesmie neprimerane správať v predmete nájmu a k spolubývajúcim.

15. Horľaviny: V celom objekte je zakázané uskladňovať a zdržiavať pohonné hmoty, iné horľavé a výbušné látky.

16. Ventilátor: Miestnosti kúpeľní, WC, a pod. vybavené núteným vetraním napr. ventilátorom je potrebné po každom použití týchto zariadení ventilátor zapnúť.

17. Spoločné sedenie a čistota : Ak nájomcovia budú naraz viacerí užívať spoločné sedenie na pozemku, v objekte, pri krbe, alebo spoločne využívať iné možnosti v predmete nájmu,  sú povinní sa dohodnúť s prenajímateľom, kto z nájomcov bude  zodpovedať za bezpečnosť a čistotu spoločne užívaných zariadení a objektu.

18. Ukladanie osobných vecí: V predmete nájmu bude mať nájomca primerané množstvo vecí podľa veľkostí úložného priestoru, (skrine, police a pod.) Ukladať, zhromažďovať iné - väčšie množstvá vecí je neprípustné.  (Napr: obaly, obuv, noviny, časopisy, fľaše, a iné predmety).

19. Cudzí majetok: Brať a užívať veci - majetok iných osôb má nájomca zakázané. Požičiavať si peniaze a veci spolubývajúcich: knihy, odevy, hygienické potreby, jedlo, riady, čistiace prostriedky, techniku, a iné je zakázané ! Pri porušení tohto ustanovenia  bude nájomný vzťah s nájomcom ukončený s termínom ihneď.

20. Oznamy: Nájomník sa zaväzuje dodržiavať Domový poriadok - jeho časti zverejnené v objekte, oznamy a upozornenia prenajímateľa na hygienických zariadeniach, v kuchyni a pod.

21. Poriadok: Osobné veci mať úhľadne uložené, čisté, bez zápachu, nesmú byť pohodené ani uložené na podlahe. Predmet nájmu bude bez omrviniek a ponechaných nedojedených potravín. Prepotené a inak zapáchajúce oblečenie do času prania uložiť do vrecka alebo ponechať na balkóne, aby zápach neobmedzoval spolubývajúcich. 

22. Riady, príbory a obaly: potravín uložené a umyté od zvyškov potravín. Cibuľu, cesnak a iné silne voňajúce potraviny uzatvárať do nádob tak, aby sa vôňa nešírila.

23. Odtok: Do drezu, WC a iných kanalizačných odtokov sa nevylievajú zvyšky potravín, mastnota, olej a látky ktoré chladnutím upchávajú potrubie. 

24. Drez a ostatné zariadenia: Po použití umyť a vytrieť do sucha tak, aby boli bez kvapiek a fľakov.

25. Spolunažívanie: Nájomca bude rešpektovať vzájomne vhodné spolunažívanie a tolerantné správanie so spolubývajúcimi. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na zmenu zdravotného stavu nájomcu.


Čl. 5. Škody, vady a ochranné opatrenia:
1. Nájomca zmluvou o nájme preberá hmotnú zodpovednosť za predmety uložené v predmete nájmu, bude ich chrániť a hospodárne užívať majetok v celom objekte. Nájomca sa zaväzuje, že ak spôsobí znečistenie, alebo takú zmenu v  užívanej miestnosti a spoločných priestoroch, ktorá by mohla spôsobiť  úraz,  škodu,  ohrozenie objektu, zdravie a bezpečnosť osôb, zabezpečí okamžité oznámenie prenajímateľovi a ostatným nájomníkom. Zabráni možnosti vzniku škôd a možné ohrozenie odstráni  ihneď.
2. Ak nájomca spôsobí nezatvorením okien, ponechanou tečúcou vodou, nevypnutím elektrického alebo plynového zariadenia, otvoreným ohňom, alebo inak prenajímateľovi alebo inému nájomníkovi škodu, je povinný túto škodu v plnej výške uhradiť poškodenému do 30. dní odo dňa vzniku škody.
Prenajímateľ môže výšku škody odpočítať aj z poskytnutého finančného plnenia nájomcu.

3. Nájomca sa zaväzuje, že všetky vady a škody, ktoré by vznikli v čase nájmu, dá odstrániť na svoje náklady. Jedná sa o škody a vady vzniknuté používaním alebo zneužívaním predmetu nájmu. Nájomca sa zaväzuje nahradiť aj škody vzniknuté činnosťou osôb v jeho službách alebo osôb, ktoré ho v predmete nájmu navštívili.
Ak nájomca škodu prenajímateľovi neuhradí, ani po jeho písomnej výzve, prenajímateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z výšky škody za každý deň omeškania odo dňa – lehoty uvedenej vo výzve.

4. Zároveň je povinný dodržať všetky bezpečnostné, požiarne, hygienické a iné predpisy, platné pre užívanie predmetu nájmu. Na úseku požiarnej ochrany sa nájomca zaväzuje v prenajatých priestoroch zabezpečovať všetky úlohy požiarnej ochrany podľa zákona o požiarnej ochrane.

5. Nájomca bol poučený o obsluhe a používaní hasiacich prístrojov, hydrantov, o možnosti privolať záchrannú službu, o umiestnení lekárničky, o umiestnení hlavných uzáverov vody, plynu a elektriny, umiestnení elek. ističov, o únikových cestách a podobne.
V prípade požiaru je podnájomník povinný použiť hasiace prístroje a požiarny hydrant.  Pred použitím požiarneho hydrantu je potrebné najprv odmotať plátennú hadicu, potom otvoriť vodovodný  ventil – kohút v požiarnej skrini hydrantu a nakoniec regulovať rozptyl vody s prúdnicou, ktorou je ukončená plátenná hadica.

6. Nájomca sa zaväzuje dodržiavať platné predpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia. Nebude vykonávať činnosti, pri ktorých by mohlo dôjsť k úrazu, nebude chodiť po mokrých schodoch,  nebude behať po schodoch, na schodisku sa bude pozerať pod nohy a bude sa pridŕžať zábradlia – madla, nebude sa vykláňať z okien, nebude pripevňovať žiadne predmety na okná, na vonkajšiu fasádu, strechu a pod.
   
    7. Nájomca sa zaväzuje v prípade vzniknutých škôd, škodu uhradiť prenajímateľovi v plnom rozsahu. 
    8. Ak sa predmet nájmu vykuruje samostatným plynovým zariadením kotlom, alebo ohrev vody je cez plynový prietokový ohrievač, umiestneným napr. v kúpeľni, nájomca bol poučený a dbá na to aby miestnosť bola trvale vetraná cez okno a dvere v zmysle STN, aby nedošlo k poškodeniu na zdraviu a smrti v čase prevádzky plynového zariadenia. Obsah STN môže aj po čase vysvetliť domovník nájomcovi aj viac krát počas doby nájmu podľa požiadaviek nájomcu.
    9. Ak nájomca po ukončení doby nájmu nevráti veci (navlečenie, paplón, vankúš, TV, žehlička a pod.) zverené alebo prevzaté od prenajímateľa späť, prenajímateľ má právo tieto veci vyúčtovať - faktúrovať nájomcovi v účtovnej hodnote + zmluvnú pokutu vo výške 65,- €.                                                                                     
    10. Ak nájomca kľúče od dverí a vstupných brán nevráti prenajímateľovi v deň ukončenia nájmu zaväzuje sa zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20,- € za každý deň omeškania. Ak nájomca zapožičia kľúče od dverí a vstupných brán inej osobe zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 300,- €.

Čl. 6. Havarijný stav:
1. Nájomca je povinný hlásiť prenajímateľovi havarijný stav prenajatých priestorov, prípadne také poškodenie nepatrného rázu, ktoré by mohlo mať za následok celkové poškodenie alebo zhoršenie stavu prenajatých priestorov.


Čl. 7. Kontroly  a  obmedzenia:
1. Prenajímateľ je oprávnený kedykoľvek preveriť stav predmetu nájmu, udržiavanie čistoty, plnenie domového poriadku a zmluvy o nájme zo strany nájomcu vrátane vstupu do predmetu nájmu aj bez prítomnosti nájomcu.

2. Prenajímateľ si môže uplatniť finančné zadosťučinenie alebo náhradu škody voči nájomníkovi v prípade porušenia týchto podmienok,  zneužitia poskytnutých kľúčov od objektu, použitia nekalej reklamy, zneužitia obchodného mena a informácií, ktoré by mohli prenajímateľovi škodiť na majetku, cti, dobrom alebo obchodnom mene, trhovo ekonomických a spoločenských podmienkach.

Čl. 8. Technický stav predmetu nájmu  a  inventár :
1. Nájomca prehlasuje, že je oboznámený so súčasným technickým stavom predmetu nájmu, a že miestnosť od prenajímateľa preberá v dobrom stave.

2. Nájomca zodpovedá za predmety uložené v prenajatej miestnosti, nesmie ich bez súhlasu prenajímateľa premiestňovať do iných miestností a mimo objekt.

Čl. 9. Záverečné ustanovenie:
    1. Domový poriadok, je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy nájme, nájomca svojím podpisom potvrdzuje, že si prečítal, porozumel, bude rešpektovať a dodržiavať Domový poriadok, ktorý je umiestnený – zverejnený na nástenke v objekte, bude sledovať jeho aktualizáciu a zmeny.


English
Responding to Offer:
If you are interested in responding to offer of " free room " write to provided e-mail address, or call the phone number with each ID offer. Information you need to state:
•    number of ID, can be seen abowe picture of your chosen offer,
•    location – city/town in witch it is,
•    your gender – tenant,
•    if it is for more people – how manny people you want to accommodate,
•    date from witch your accommodation shoud begin,
•    home address,  ( in Bratislava and Nitra we accommodate only people not from Bratislava, or Nitra = you can't be from the city your looking to stay in ).
If your chosen ID ( subject of lease ) is taken in given date, you can infor your self each month after 21st, if your ID is going to be free next month.
Adding your own offers:
•    Each offer is checked by our employee and subsequently published.
•    I case of missing information, You will be contacted by our employee.
•    Offers are usually published within 5 days.
Terms of lease:
Before closing a lease it is necessary to look at the subject in person, familiarise with subject of lease and housing conditions. If you are interested in inspecting, agree when and with who you can make the inspection. Inform yourself in advance about house rules, lease deal, method and date of paying rent.
Agree on hour of onset, at the beginning of lease. Before ending lease it is good to agree with landlord at least a day early about transfer of the subject of lease and keys from rooms. Lease is provided for working people and students away from home example:  in  Bratislava, only to people who are not from Bratislava etc.
Looking for a roommate:
By some ID offers it is not needed to rent the whole room. Landlord can rent lease for a person/month with a condition, that another person will be added by landlord. You can also use service " Looking for a roommate" where you can state data or conditions, witch should be met by your roommate.