Prevádzkové podmienky a podmienky pre užívateľov

KORONAVÍRUS - počet osôb v kontakte a iné opatrenia !

https://www.volnaizba.sk/prevadzkove-podmienky

Ak ste chorý alebo ste prišli do kontaktu s osobou s COVID , ihneď túto skutočnosť nahláste prenajímateľovi. Informáciu pošlite  na 0907 773 013  a ostatným spolubývajúcim v byte.  Musíte dodržiavať Opatrenia RÚ VR SR, byť zodpovedný a dodržiavať podmienku prítomnosti jednej osoby v miestnosti. To nariadenie platí aj mimo bytu na schodisku, vo výťahu vchodových dverách a pod.

Nedodržanie toho nariadenia sa bude riešiť ako úmyselne šírenie choroby v čase pandémie, rozviazaním nájomnej zmluvy a pokutou.

Ďalšie otázky adresujte na volnaizbask@gmail.com

Každú zmenu hláste písomne s použitím tlačiva Čestné vyhlásenie.

         ČESTNÉ  VYHLÁSENIE

nájomcu  ( alebo návštevy) v súvislosti vírusovými a infekčnými ochoreniami.
(Čo sa nehodí preškrtnite !)

Meno a priezvisko : …………..................................................................………………..................…… dátum narodenia: .......................
Adresa trvalého bydliska: ........................................................................................................................................................................
telefónny kontakt: …....................................................................................... e-mail: .............................................................................
týmto čestne prehlasujem,
že v dôsledku možnej epidemiologickej situácie a v snahe zabezpečiť bezpečnosť prenajímateľa – jeho pracovníkov, ako aj ostatných  nájomníkov a spolubývajúcich, čestne prehlasujem nasledovné skutočnosti:
1.    V období posledného mesiaca som – bol, - nebol v rizikovej oblasti výskytu COVID -19,
2.    na Slovensko som pricestoval: dňa ................................
3.    že sa u mňa neprejavujú a v posledných dvoch týždňoch neprejavili príznaky vírusového infekčného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava, malátnosť, náhla strata chuti alebo čuchu a pod.
4.    nemám vedomosť, že by som v posledných 14 dňoch prišiel do kontaktu s osobou, u ktorej bolo potvrdené ochorenie COVID-19, alebo je podozrenie na iné infekčné ochorenie,
5.    nemám povinnosť zotrvať v domácej izolácii – karanténe,
6.    rovnako ani žiaden z mojich rodinných príslušníkov, ani kolegovia na pracovisku, ani moji klienti, ani priatelia s ktorými sa stretávam nie sú v karanténe, nemajú žiadne chorobné príznaky a dodržiavajú potrené hygienické opatrenia.
Čestne prehlasujem, že údaje, ktoré som poskytol sú pravdivé a potvrdzujem, že som si plne vedomý vyššie uvedených zdravotných rizík, ktoré mi hrozia pri pobyte v priestoroch prenajímateľa.
Testovanie na vírus COVID-19:
- nebol som testovaný
- bol som testovaný dňa: ................................. s negatívnym výsledkom, termín opakovaného testu je deň: ..............
- bol som testovaný: s pozitívnym výsledkom.
V predmete nájmu budem dodržiavať: 2 m odstup  medzi osobami, ak nie je možné dodržať túto vzdialenosť, platí pravidlo prítomnosti 1 osoby v miestnosti. Nosiť rúško na tvári, tak aby boli zakryté ústa aj nos. Zabezpečím si dostatok vlastného mydla (viac ako 1 kus) a dezinfekčné prostriedky ! Pri bývaní so spolubývajúcim si budem jedlo pripravovať iba sám, inak si budem jedlo objednávať u donáškovej služby a konzumovať na izbe.  Zákaz vstupu do miestností s označením  ZÁKAZU !  Pri komunikácii budem používať mobilný telefón, alebo e-mail – volnaizbask@gmail.com
DEZINFEKCIU  POVRCHOV  vykonajte po použití a kontakte - kľučiek dverí, okien, elektrických vypínačov, vodovodných batérií,  splachovača WC, WC dosky (aj zo spodnej časti) , sprchy, vane, umývadla, kuchynskej linky, dresu, stola a stoličiek, ktorých sa budem dotýkať, ako i plôch ktorými inak prídem do kontaktu.

Som si vedomý právnych následkov plynúcich z uvedenia nepravdivých údajov v mojom čestnom vyhlásení, najmä som si vedomý, že svojim konaním môžem naplniť niektorú zo skutkových podstát trestných činov ohrozujúcich život a zdravie ( 163 a § 164 Trestného zákona - Šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, spáchanej priamym úmyslom, alebo formou nedbanlivosti). V prípade zmeny uvedených skutočností a údajov predložím prenajímateľovi nové Čestné prehlásenie !
Beriem na vedomie, že ochranu osobných údajov a ostatné práva nájomcu mám zachovane v ustanoveniach nájomnej zmluvy.

 V ......................................................., dňa ….........................….………                                                        Podpis nájomcu: …………………........................………

Podpis návštevy ..............................................................                   Podpisy  spolubývajúcich .............................................................................................
Pridávanie vlastných ponúk:
•    Na pridávanie ponuky vypíšte políčka v sekcii "Pridať vlastnú ponuku"
•    Po obsadení ponuky - izby nájomcom ponuku zmažte alebo do Názvu napíšte REZERVOVANÉ , ak zabudnete heslo na mazanie požiadajte nás o zmazanie ponuky.
•    Ponuky sú zvyčajne uverejnené ihneď, alebo do 3 dní..
•    Na topovanie ponuky - inzerátu  kontaktujte nás samostatným e-mailom na:   volnaizbask@gmail.com
•    V prípade nejasností volajte na číslo 0907 773 013.
•    Ak chcete, aby Vás záujemcovia  kontaktovali iba e-mailom a nechcete uviesť svoje telefónne číslo vypíšte do okna Telefón / mobil: 0000 000 000

Ak chcete, aby Vás záujemcovia  kontaktovali iba telefonicky a nechcete uviesť svoju email adresu  vypíšte do okna  email. volnaizbask@gmail.com•    Osobitné požiadavky k ponuke je možné dohodnúť individuálne.
•    Prevádzkovateľ stránky môže na kontakty ponúk zasielať aj iné ponuky a reklamy , ponuky prenájmu a realitnú činnosť.
Prenajímate byt, izbu, alebo časť domu ? Využite služby našej spoločnosti, zabezpečíme Vám nájomníkov bez starostí, správu aj poriadok zabezpečíme k vašej spokojnosti, nájomné platíme vopred,  nemajte starosť s nástupom a ukončením nájomníkov. Vyskúšajte naše služby. Prenajímajte bez starostí !

 
 
Rozdelenie mestských častí v Bratislave:
•    Bratislava I.   Staré Mesto
•    Bratislava II.  Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Byskupice
•    Bratislava III. Nové Mesto, Rača, Vajnory
•    Bratislava IV. Karlová Ves, Dúbravka, Lamač, Devín, Devínská Nová Ves, Záhorská Bystrica
•    Bratislava V.  Petrtžalka, Jarovce, Rusovce, Čuňovo.

Reagujte na ponuku:
Ak máte záujem reagovať na ponuku - na inzerát napíšte na uvedenú mailovú adresu, alebo zavolajte na telefonické číslo uvedené pri každej ID ponuke. Pri  komunikácii uveďte:
•    číslo ID, ktoré vidíte nad obrázkom ponuky inzerátu,
•    lokalitu,
•    pohlavie záujemcu – nájomcu,
•    ak sa jedná o viac osôb – uveďte počet osôb,
•    termín začiatku nájmu,
•    iné požiadavky, ktoré budete pri bývaní potrebovať.
Prenajímateľ spracúva osobné údaje nájomcu v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Nájomca má právo namietať proti spracovaniu osobných údajov.