Domový poriadok


Prenajímatelia sa riadia vlastnými zmluvami a podmienkami, ktoré Vám predložia pri nástupe. 

Tento domový poriadok je platný len pre ponuky od prenajímateľov, ktorí to uvádzajú v popise inzerátu a majú uvedené, že súčasťou zmluvy o nájme je aj Domový poriadok zverejnený na tejto web stránke.


DOMOVÝ  PORIADOK
   Domový poriadok (ďalej len DP) ustanovuje práva a povinnosti nájomníkov, prenajímateľa a návštev. Určuje  podmienky pobytu, pohybu a činnosti osôb v objekte a dopĺňa ustanovenia nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom a nájomcom, riadne užívanie predmetu nájmu a ostatných spoločných priestorov.

Čl. 1. Predmet nájmu a finančné plnenia:    
1. Predmet nájmu je vymedzený v ústnej alebo písomnej nájomnej zmluve.
2. Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu iným osobám. Ďalší podnájom a užívanie predmetu nájmu treťou osobou je zakázané !
3. Cena nájmu  je stanovená v nájomnej zmluve.
4. Ak nie je v nájomnej zmluve dohodnuté inak, finančné plnenia spojené s užívaním predmetu nájmu ( energie a služby, voda, elektrina, kúrenie a odvoz odpadu ), ktoré prekročia čiastku uvedenú v oznámení o spotrebe bude nájomca doplácať podľa skutočnej spotreby energií nameraných s meračmi energií alebo na základe výpočtu nákladov spojených s užívaním predmetu nájmu za daný kalendárny mesiac. Ak nie je dohodnuté inak nájomca bude mať výšku nedoplatku odpočítanú z finančnej zábezpeky do 10 dní po ukončení kalendárneho mesiaca.
5. V prípade zmeny nákladov na bývanie a služieb poskytovaných s nájmom ( zvýšením v každom kalendárnom mesiaci) nad rámec obvyklých cien v objekte, prenajímateľ a nájomca majú nárok na jednanie o podmienkach nákladov.
6. V prvý deň nájmu je nástup o 18,00 hod. alebo podľa ústnej dohody s domovníkom.

Čl. 2.  Skončenie nájmu:
    1. Zmluvný vzťah končí vždy posledným zaplateným dňom v aktuálnom kalendárnom mesiaci výpoveďou nájomcu alebo prenajímateľa. Zmluvný vzťah je možné ukončiť aj na základe dohody zmluvných strán. Ak nájomné na nové obdobie (napr. mesiac) nebude uhradené v stanovenom termíne, stanovenom v nájomnej zmluve, prenajímateľ bude túto skutočnosť považovať za ukončenie  nájmu zo strany nájomcu. V prípade porušenia zmluvy, alebo domového poriadku nájomcom, prenajímateľ má právo na ukončenie tejto zmluvy zánikom nájmu podľa § 6 zákona č. 98/2014 nasledovne:
a) uplynutím času, na ktorý bol dohodnutý a zaplatený, (Zmluvný vzťah sa končí posledným zaplateným dňom za aktuálne obdobie – mesačná platba – alebo iné zaplatené obdobie.)  
b) písomnou dohodou zmluvných strán,  
c) písomnou výpoveďou, ( Výpovedné lehoty podľa zákona.)
d) písomným odstúpením od nájomnej zmluvy ihneď v deň doručenia o odstúpení od nájomnej zmluvy. Doručenie odstúpenia od nájomnej zmluvy bude spôsobom: SMS, e-mail, alebo písomný list . Stačí jeden spôsob.
e) zánikom predmetu nájmu.

 Prenajímateľ považuje za hrubé porušenie nájomnej zmluvy a podmienok nájmu, najme: nezaplatenú cenu nájmu a služieb, nedodržania termínu úhrady ceny, nepovolenú návštevu, nevhodnú návštevu, stratu kľúčov, vznik škody spôsobenej nájomcom, alkoholické nápoje požívané nadmernej miere a ponúkanie spolubývajúcich, porušenie nočného pokoja, fajčenie v objekte - tabaku, elektrických cigariet, vodných fajok mimo určených miest, vodenie a chov zvierat, prechovávanie a prinesenie omamných látok, horľavín, používať otvorený oheň, hlasný prejav reči, hudby, obrazu, hádku medzi prenajímateľmi a slovný alebo fyzický nátlak na spolubývajúcich a prenajímateľa, nepovolenú pracovnú činnosť v predmete nájmu, porušenie podmienok parkovania v objekte, branie a užívanie cudzích vecí, spanie bez plachty, bez navlečenia na paplón a vankúš, pravidelne nevetranú miestnosť, plesne, zápach, špinavé oblečenie, neoprané odevy páchnuce potom a iné porušenie ustanovení nájomnej zmluvy ods. 5 nájomnej zmluvy a hrubé porušenia podľa DP.
    Iný termín ukončenia zmluvy môže byť len po dohode nových podmienok nájmu, ktoré budú minimalizovať pravdepodobnosť možností opakovaného porušovania ustanovení nájomnej zmluvy a DP. Nové podmienky musia byť na základe novej nájomnej zmluvy a budú vrátane depozitu - peňažnej zábezpeky, ktorá slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok prenajímateľa z dôvodu nezaplatenia nájmu  a plnení poskytovaných s užívaním predmetu nájmu a príslušenstva, z dôvodu škody spôsobenej nájomcom a jeho návštevami, alebo s inými pohľadávkami.
2. Ak dôjde k ukončeniu nájmu zo strany nájomcu skôr než uplynie dojednané obdobie, na ktoré má nájomca aj zaplatený nájom, prenajímateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške min. 20% z ceny nájmu.

3. Pred skončením doby nájmu si  nájomca dohodne s prenajímateľom hodinu odchodu a spôsob odovzdania predmetu nájmu, zapožičaných vecí a kľúčov.

4. V posledný  deň doby nájmu je nájomca povinný odovzdať do 10,00 hodine kľúče, zapožičané veci a predmet nájmu byt - izbu vyčistené. Pred odovzdaním predmetu nájmu, sa môže dohodnúť  vopred na vykonaní čistiacich prác s prenajímateľom za úplatu. Po 10,00 hodine sa predmet nájmu začne pripravovať pre nového nájomcu i v prípade, že predmet nájmu nebol odovzdaný.

5. V posledný  deň doby nájmu nájomca uhradí aj cenu energií  podľa skutočnej spotreby.

6. Po skončení doby nájmu je nájomca povinný odviezť všetok svoj majetok  (i zabudovaný) a všetky svoje veci, ďalej len veci. Ponechané veci v predmete nájmu sa považujú za veci bez hodnoty, prenajímateľ môže s nimi naložiť podľa vlastného uváženia a nájomca nemá nárok na finančné vyrovnanie. Ak, aj po naplnení tohto ustanovenia sa budú veci nájomcu nachádzať u prenajímateľa  a dôjde k dohode, že budú vydané nájomcovi, prenajímateľ má právo žiadať od nájomcu 30,- €/deň, ako poplatok za uchovanie veci.

7. Pred ukončením doby nájmu si nájomca vopred s prenajímateľom dohodne spôsob demontáže zabudovaných a zavesených vecí.  
Po skončení nájmu sa nájomca zaväzuje, že odovzdá prenajaté priestory prenajímateľovi úplné, nepoškodené a vyčistené. Ak priestory odovzdá nevyčistené, zaplatí cenu za čistenie podľa rozsahu znečistenia alebo za cenu depozitu- finančnej zábezpeky. Táto cena sa môže odpočítať aj z depozitu nájomcu.

8. Prenajímateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, že nájomca zneužije túto zmluvu na neoprávnené konanie v evidencii miesta trvalého bydliska, alebo prechodného bydliska, pokiaľ nie je s prenajímateľom dohodnutý inak – písomne.

9. Prenajímateľ má právo nájomný vzťah vypovedať s termínom ihneď v prípade porušenia ustanovení Nájomnej zmluvy a Domového poriadku alebo ak nájomca porušuje podmienky prenajímateľa, ako sú napr. slušnosť, alkohol, drogy, hlučnosť, čistota, fajčenie, neprimeraná spotreba energií a pod.

10. Ak ukončí nájom spolubývajúca osoba a ponechá v predmete nájmu (napr. v chladničke, v skrinke, v kuchynskej linke) potraviny a iné predmety znižujúce kvalitu bývania,  nájomca je oprávnený ich zlikvidovať, alebo upozorniť domovníka na ponechané potraviny. Toto ustanovenie sa môže primerane použiť aj počas doby nájmu voči nájomcovi ak nájomca ponecháva pokazené potraviny, potraviny po termíne spotreby, nedojedené jedlo a neumyté riady.

Čl. 3. Návštevy:
1. Návšteva môže zotrvať v predmete nájmu po dobu určitú – na dobu a čas odsúhlasený prenajímateľom. Príchody a odchody návštevy bude nájomca zapisovať do knihy návštev.

2. Nájomca sám odomyká aj zamyká všetky dvere pre návštevu.  Pred odomknutím vstupných dverí  je nájomník povinný sa presvedčiť či bude odomykať svojej návšteve všetkými možnými spôsobmi napr. výhľadom cez okno, cez priezor vo dverách a pod.  Iným osobám má nájomca zakázané odomykať,  i keby mu bola osoba známa. Okrem svojich návštev každému je povinný povedať,  ľutujem,  nemôžem Vám otvoriť, musíte počkať na svojho nájomcu alebo prenajímateľa. Toto ustanovenie platí aj pre osoby kontrolných orgánov a polície. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na možnosť odomykania elektronickým zámkom, napr. cez domáci telefón.

3. Za prítomnosť návštevy, jej správanie, spôsobené škody a odchod zodpovedá nájomník. Nájomník svoju návštevu pri odchode odprevadí až po vstupné dvere a uzatvorí za ním vchod. Ak návšteva odchádza cez vstupnú bránu na pozemok (alebo vchodové dvere), nájomca odprevadí návštevu až k tejto vstupnej bráne a uzatvorí za ním vchod.

4. Návšteva nesmie bez súhlasu prenajímateľa zotrvať v predmete nájmu cez noc, alebo do neskorých nočných hodín nesmie používať sprchy ani kuchyňu. Ak sa návšteva zdržiava v miestnosti určenej aj iným spolubývajúcim alebo návštevu tvorí viac osôb je povinnosťou nájomcu takúto návštevu vopred odsúhlasiť s prenajímateľom.

5. Návštevy pravidelne sa opakujúce, alebo zotrvanie návštevy v nočné hodiny je možné až po súhlase prenajímateľa podľa technických a hygienických podmienok určených prenajímateľom a za stanovenú cenu.

6. Prítomnosť cudzej osoby s kľúčmi od nájomcu bez prítomnosti nájomcu, na vyzdvihnutie batožiny, odevu, liekov, alebo poliatie kvetov, sa neposudzuje za návštevu, ale za vniknutie cudzej osoby do objektu.


Čl. 4. Podmienky užívania predmetu nájmu:
Počas doby nájmu je nájomca povinný udržiavať a užívať predmet nájmu a zariadenia v riadnom a funkčnom stave.
1. Choroby: Nájomca, ktorý trpí na infekčné choroby, chorobou vzbudzujúcou odpor, mokvajúcimi kožnými chorobami, kožným ekzémom alebo vírusové príznaky  chorôb je povinný túto skutočnosť ihneď oznámiť prenajímateľovi, zdržiavať sa mimo objekt a dohodnúť sa na nových podmienkach nájmu.

2. Kľúče:  Nájomca si sám odomyká, aj zamyká všetky dvere, od ktorých má kľúče.
Je zakázané rozmnožovať poskytnuté kľúče.  Stratu kľúčov nahlásiť ihneď – najlepšie telefonicky, aby prenajímateľ mohol zabezpečiť opatrenia proti vniknutiu cudzích osôb do objektu. V prípade dotykových kľúčov - butónov,  prenajímateľ môže nájomcov stratený kľúč vyradiť z funkčnosti zámku.
Prenajímateľ má právo kontroly prechodu cez dvere s dotykovým kľúčom – butónom. Toto právo sa bude uplatňovať aj v prípade neuzatvorenia dverí. Za neuzatvorenie dverí sa bude voči nájomcovi uplatňovať finančná pokuta.

3. Fajčenie:  Fajčenie tabakových výrobkov je dovolené len vonku na určenom mieste.

4. Omamné látky:  V predmete nájmu je zakázané užívať a prechovávať akékoľvek omamné látky, jedy a drogy.

5. Zvieratá: V celom objekte nájmu je zakázané vodiť a chovať živočíchy a zvieratá všetkého druhu.

6. Hlásenie porúch: Kvapkajúci vodovod, zapáchajúcu kanalizáciu, ventily, uvoľnené mechanizmy- kľučky, pánty, zámky, nefunkčné svietidlá, vypínače a iné zmeny nahlási nájomca prenajímateľovi.
6.1. Skrinku pod umývadlom (aj umývadlo bez skrinky) je potrebné kontrolovať pravidelne cca každé 3 - 4. týždne, či nedochádza k úniku vody zo sifónu.

7. Nočný pokoj: Nájomca je povinný dodržiavať nočný pokoj v čase od 22,00 hod. do 08,00 hod.

8. Cenné veci: Prenajímateľ nezodpovedá za cenné veci, peniaze a osobný majetok nájomcu.

9. Na pozemku: Parkovanie motorovými vozidlami a iné využívanie pozemku prenajímateľa je možné po predchádzajúcej dohode s prenajímateľom.

10. Šetrenie energií: V rámci šetrenia el. energie je nájomca povinný pri odchode z izby, z WC, z kuchyne a kúpeľne  povinný zhasnúť – vypnúť osvetlenie.

11. Používanie el. spotrebičov. Používať len bezpečné spotrebiče, podľa návodu na použitie a dodržiavať bezpečnosť osôb. Práčku a iné spotrebiče, ktoré na svoju prevádzku potrebujú vodu, elektrickú energiu alebo plyn,  je možné užívať na základe písomnej evidencie. Táto evidencia poslúži pre kontrolu medzi spolubývajúcimi, ak neužívajú spotrebiče v rovnakom množstve.

11.1. Ak nájomca bude využívať viac spotrebičov ako ostatní nájomníci bude sa mu toto užívanie zohľadňovať vo vyúčtovaní energií. Používať len bezpečné spotrebiče, podľa návodu na použitie a dodržiavať bezpečnosť osôb.

11.2. Vo vani  a  pod sprchou je zakázané požívať elektrické spotrebiče!!!
11.3. Mokrými rukami je zakázané manipulovať s elektrickými spotrebičmi  a dotýkať sa zásuviek a vypínačov!

12. Nebezpečenstvo elektrickej energie: Tečúca  voda pri umývaní a sprchovaní sa môže používať iba tak, aby nedochádzalo k styku vody s elektrickou zásuvkou a vypínačom, hlavne pri sprchovaní smerovať prúd vody tak, aby sa voda nemohla dostať k elektrickej zásuvke a k vypínačom.

13. Iné poškodenie: Po znečistení spoločných priestorov a izby inak než bežným užívaním predmetu nájmu, ( rozbité sklo, vyliata tekutina), zabezpečí čistenie a upratanie priestoru nájomca sám a ihneď.

14. Alkohol: Užívanie alkoholických nápojov vo veľkom a neprimeranom množstve je v celom objekte zakázané. Nesmú sa ponechať otvorené fľaše a naliaty alkohol v pohároch, tie spôsobujú zápach v miestnosti. Nájomca sa nesmie neprimerane správať v predmete nájmu a k spolubývajúcim.

15. Horľaviny: V celom objekte je zakázané uskladňovať a zdržiavať pohonné hmoty, iné horľavé a výbušné látky.

16. Ventilátor: Miestnosti kúpeľní, WC a iné, vybavené núteným vetraním napr. ventilátorom je potrebné po každom použití týchto zariadení ventilátor zapnúť.

17. Spoločné sedenie a čistota : Ak nájomca alebo viacerí nájomcovia budú užívať spoločné sedenie na pozemku, v objekte, pri krbe alebo spoločne využívať iné možnosti v predmete nájmu,  sú povinní oznámiť prenajímateľovi, kto z nájomcov bude  zodpovedať za bezpečnosť a čistotu spoločne užívaných zariadení a objektu.

18. Ukladanie osobných vecí: V predmete nájmu bude mať nájomca primerané množstvo vecí podľa veľkostí úložného priestoru, (skrine, police a pod.) Ukladať, zhromažďovať iné - väčšie množstvá vecí je neprípustné.  Zber – zhromažďovanie, obalov, novín, časopisov, fliaš a iných predmetov je zakázané.

19. Cudzí majetok: Brať a užívať veci - majetok iných osôb má nájomca zakázané !  Požičiavať si peniaze a veci spolubývajúcich: knihy, odevy, hygienické potreby, jedlo, riady, čistiace prostriedky, techniku a iné je zakázané ! Pri porušení tohoto ustanovenia  bude nájomný vzťah s nájomcom ukončený s termínom ihneď.

20. Oznamy: Nájomník sa zaväzuje dodržiavať Domový poriadok a jeho častí zverejnené formou oznamov v objekte na nástenke, formou letákov v hygienických zariadeniach, v kuchyni a podobne.

21. Poriadok: Osobné veci mať riadne uložené, nesmú byť pohodené ani uložené na podlahe, musia byť čisté a bez zápachu. Prepotené a inak zapáchajúce oblečenie do času prania uložiť do vrecka alebo ponechať na balkóne, aby zápach neobmedzoval spolubývajúcich.  Predmet nájmu bude bez omrviniek a bez ponechaných nedojedených potravín. Cibuľu, cesnak a iné silne voňajúce potraviny uzatvárať do nádob tak, aby sa vôňa nešírila.

22. Riady, príbory a obaly z potravín uložené a umyté od zvyškov potravín.

23. Odtok: Do drezu, WC a iných kanalizačných odtokov sa nevylieva mastnota, olej a látky, ktoré chladnutím tuhnú, usádzajú sa a upchávajú potrubie. Toto sa vzťahuje aj na nedojedené jedlo a potraviny.

24. Drez a ostatné zariadenia: Po použití umyť a vytrieť do sucha tak, aby boli bez kvapiek a fľakov.

25. Spolunažívanie: Nájomca bude rešpektovať vzájomne vhodné spolunažívanie a tolerantné správanie so spolubývajúcimi. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na obdobie choroby a zmenu zdravotného stavu nájomcu.

26. Podmienky, postupy a spôsoby užívania a udržiavania jednotlivých miestností i zariadení sú uvedené v prílohách „Časť 1. až 7. Domového poriadku.“

Čl. 5. Škody, vady a ochranné opatrenia:
1. Nájomca zmluvou o nájme preberá hmotnú zodpovednosť za predmety uložené v predmete nájmu, bude ich chrániť a hospodárne užívať majetok v celom objekte. Nájomca sa zaväzuje, že ak spôsobí znečistenie, alebo takú zmenu v  užívanej miestnosti a spoločných priestoroch, ktorá by mohla spôsobiť  úraz,  škodu,  ohrozenie objektu, zdravie a bezpečnosť osôb, zabezpečí okamžité oznámenie prenajímateľovi a ostatným nájomníkom. Zabráni možnosti vzniku škôd a možné ohrozenie odstráni  ihneď.

2. Nájomca sa zaväzuje, že všetky vady a škody, ktoré vznikli v čase nájmu, dá odstrániť na svoje náklady. Škody vzniknuté používaním alebo zneužívaním predmetu nájmu alebo činností, ktoré boli vykonané ním alebo osobami, ktoré ho v predmete nájmu navštívili, napr. nezatvorením okien, ponechanou tečúcou vodou, nevypnutím elektrického alebo plynového zariadenia, otvoreným ohňom alebo inak. Prenajímateľovi je povinný škodu uhradiť do 30. dní odo dňa vzniku škody. Prenajímateľ môže výšku škody odpočítať aj z poskytnutého finančného plnenia nájomcu. Ak nájomca škodu prenajímateľovi neuhradí, ani po jeho písomnej výzve, prenajímateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z výšky škody za každý deň omeškania odo dňa – lehoty uvedenej vo výzve.

3. Zároveň je povinný dodržať všetky bezpečnostné, požiarne, hygienické a iné predpisy, platné pre užívanie predmetu nájmu. Na úseku požiarnej ochrany sa nájomca zaväzuje v prenajatých priestoroch zabezpečovať všetky úlohy požiarnej ochrany podľa zákona o požiarnej ochrane.

4. Nájomca bol poučený o obsluhe a používaní hasiacich prístrojov, hydrantov, o možnosti privolať záchrannú službu, o umiestnení lekárničky, o umiestnení hlavných uzáverov vody, plynu a elektriny, umiestnení elek. ističov, o únikových cestách a podobne.
V prípade požiaru je nájomca povinný použiť hasiace prístroje a požiarny hydrant.  Pred použitím požiarneho hydrantu je potrebné najprv odmotať plátennú hadicu, potom otvoriť vodovodný  ventil – kohút v požiarnej skrini hydrantu a nakoniec regulovať rozptyl vody s prúdnicou, ktorou je ukončená plátenná hadica.

5. Nájomca sa zaväzuje dodržiavať platné predpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia. Nebude vykonávať činnosti, pri ktorých by mohlo dôjsť k úrazu, nebude chodiť po mokrých schodoch,  nebude behať po schodoch, na schodisku sa bude pozerať pod nohy a bude sa pridŕžať zábradlia – madla, nebude sa vykláňať z okien, nebude pripevňovať žiadne predmety na okná, na vonkajšiu fasádu, strechu a pod.

6. Ak sa predmet nájmu vykuruje samostatným plynovým zariadením kotlom, alebo ohrev vody je cez plynový prietokový ohrievač, umiestneným napr. v kúpeľni, nájomca bol poučený a dbá na to aby miestnosť bola trvale vetraná cez okno a dvere v zmysle Slovenských technických noriem (ďalej len STN), aby nedošlo k poškodeniu na zdraviu a smrti v čase prevádzky plynového zariadenia. Obsah STN môže počas doby nájmu na požiadanie nájomcu vysvetliť domovník nájomcovi aj viac krát.

7. Ak nájomca po ukončení doby nájmu nevráti veci (navlečenie, paplón, vankúš, TV, žehlička a pod.) zverené alebo prevzaté od prenajímateľa späť, prenajímateľ má právo tieto veci vyúčtovať – žiadať úhradu od nájomcu v účtovnej hodnote vecí + zmluvnú pokutu vo výške 65,- €.                                                                                      

8. Ak nájomca kľúče od dverí a vstupných brán nevráti prenajímateľovi v deň ukončenia nájmu zaväzuje sa zaplatiť náklady na obstaranie nových kľúčov a zmluvnú pokutu vo výške 20,- € za každý deň omeškania. Ak nájomca zapožičia kľúče od dverí a vstupných brán inej osobe zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 300,- €.

Čl. 6. Havarijný stav:
1. Nájomca je povinný hlásiť prenajímateľovi havarijný stav prenajatých priestorov, prípadne také poškodenie nepatrného rázu, ktoré by mohlo mať za následok celkové poškodenie alebo zhoršenie stavu prenajatých priestorov.

Čl. 7. Kontroly  a  obmedzenia:
1. Prenajímateľ je oprávnený kedykoľvek preveriť stav predmetu nájmu, udržiavanie čistoty, plnenie domového poriadku a zmluvy o nájme zo strany nájomcu vrátane vstupu do predmetu nájmu aj bez prítomnosti nájomcu.

2. Prenajímateľ si môže uplatniť finančné zadosťučinenie alebo náhradu škody voči nájomníkovi v prípade porušenia týchto podmienok,  zneužitia poskytnutých kľúčov od objektu, použitia nekalej reklamy, zneužitia obchodného mena a informácií, ktoré by mohli prenajímateľovi škodiť na majetku, cti, dobrom alebo obchodnom mene, trhovo ekonomických a spoločenských podmienkach.
Prenajímateľ môže z finančnej zábezpeky odpočítať škody, zvýšenú spotrebu energií, aj zmluvné pokuty, na ktoré má nárok podľa ustanovení Nájomnej zmluvy a DP. V prípade čerpania zábezpeky nájomca doplní zábezpeku podľa ustanovení nájomnej zmuvy.

Čl. 8. Technický stav predmetu nájmu  a  inventár :
1. Nájomca prehlasuje, že je oboznámený so súčasným technickým stavom predmetu nájmu, a že miestnosť od prenajímateľa preberá v dobrom stave.
2. Nájomca zodpovedá za predmety uložené v prenajatej miestnosti, nesmie ich bez súhlasu prenajímateľa premiestňovať do iných miestností a mimo objekt.

Čl. 9. Záverečné ustanovenie:
1. Domový poriadok vrátane príloh - častí č. 1. až 7. sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy nájme. Nájomca svojím podpisom potvrdzuje, že si prečítal, porozumel, bude rešpektovať a dodržiavať Domový poriadok, ktorý je umiestnený – zverejnený na nástenke v objekte, bude sledovať jeho aktualizáciu a zmeny.

                                                                        
                                                                                        ---------------------------------   
                                                                                        podpis prenajímateľa         
                            


Ďalšie časti Domového poriadku vid prílohy: