Domový poriadok


Prenajímatelia sa riadia vlastnými zmluvami a podmienkami, ktoré Vám predložia pri nástupe. 

Tento domový poriadok je platný len pre ponuky od prenajímateľov, ktorí majú uvedené vo svojej nájomnej zmluve, že súčasťou zmluvy o nájme je aj Domový poriadok zverejnený na tejto web stránke.


DOMOVÝ  PORIADOK


Platný od  16.02.2024.

   Domový poriadok (ďalej len DP) ustanovuje práva a povinnosti nájomníkov, prenajímateľa a návštev. Určuje  podmienky pobytu, pohybu a činnosti osôb v objekte.


Čl. 1. Predmet nájmu a finančné plnenia:    

1. Predmet a cena nájmu sú vymedzené v ústnej alebo písomnej nájomnej zmluve.

    Nájomca bude platiť nájom zálohovo vopred do 16. dňa v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci, v hotovosti  alebo prevodom na bankový účet prenajímateľa, tak aby platba bola pripísaná na účet prenajímateľa v deň splatnosti. Úhradu prevodom môže vykonať na základe zálohovej faktúry (ďalej len ZFA) vystavenej prenajímateľom. Prvým dňom nájmu sa vystaví  daňový doklad s daň. povinnosťou za opakované plnenia. Zmenu termínu úhrady si nájomca môže dohodnúť len vopred formou SMS na č. 0907 773 013. V prípade nedodržania termínu úhrady, nájomca zaplatí 2,- €/deň za každý deň omeškania. . Ak deň splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, úhrada bude vykonaná deň pred víkendom alebo sviatkom.

2. V prvý deň nájmu je nástup o 18,00 hod. alebo podľa ústnej dohody s domovníkom.

3. Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu iným osobám. Ďalší podnájom a užívanie predmetu nájmu treťou osobou je zakázané !

4. Ak nie je v nájomnej zmluve dohodnuté inak, finančné plnenia spojené s užívaním predmetu nájmu za energie a služby, (vody, elektriny, kúrenia, internetu a odvozu odpadu ), ktoré prekročia čiastku uvedenú v oznámení o cene služieb, bude nájomca doplácať podľa skutočnej spotreby energií nameraných s meračmi energií alebo na základe výpočtu nákladov spojených s užívaním predmetu nájmu za daný kalendárny mesiac. Ak nie je dohodnuté inak nájomca bude mať výšku nedoplatku odpočítanú z finančnej zábezpeky po ukončení kalendárneho mesiaca.

5. V prípade zmeny nákladov na bývanie a služieb poskytovaných s nájmom, ktoré budú zvýšené nad rámec obvyklých cien v objekte, prenajímateľ a nájomca majú nárok na jednanie o podmienkach ceny nákladov.

    Doba nájmu:

    3. Doba nájmu je dohodnutá na dobu určitú do: ................, prvý deň nájmu musí byť uvedený v nájomnej zmluve.
3.1. Po vzájomnej dohode zmluvných strán, je možné dobu nájmu predĺžiť na nové obdobie doby určitej, na ktorú bude nájomca platiť nájomné vopred (napr. na kalendárny mesiac, kvartál, ½ rok, alebo jeden rok). A nájomca pri podpise nájomnej zmluvy nevie stanoviť presný termín doby nájmu a doba určitá nebude uvedená v bode č. 3 nájomnej zmluvy, považuje sa za dobu určitú, termín doby nájmu uvedený v Doklade o zaplatení alebo o predĺžení doby nájmu, vystavený prenajímateľom pri prijatí platby na nové obdobie, alebo v ZFA. Tento spôsob predlžovania doby nájmu je podmienený tým, že nájomca sa zaväzuje oznámiť ukončenie doby nájmu prenajímateľovi min. 20 dní pred posledným zaplateným dňom uhradeného obdobia, inak sa z depozitu nájomcu odpočítajú 2,-€/den za každý deň omeškania.  Doba nájmu môže byť dohodnutá najviac na obdobie 2. rokov.Čl. 2.  Skončenie nájmu:

    1. Zmluvný vzťah končí vždy posledným zaplateným dňom za dohodnuté obdobie doby nájmu, výpoveďou nájomcu alebo prenajímateľa. Zmluvný vzťah je možné ukončiť aj na základe dohody zmluvných strán. Ak nájomné na nové obdobie (napr. kalendárny mesiac) nebude uhradené v stanovenom termíne a nájomca neuzatvorí dohodu na nový termín úhrady ceny nájmu, prenajímateľ bude túto skutočnosť považovať za ukončenie  nájmu zo strany nájomcu. V prípade porušenia zmluvy, alebo domového poriadku nájomcom, prenajímateľ má právo na ukončenie tejto zmluvy, zánikom nájmu podľa § 6 zákona č. 98/2014 nasledovne:

a) uplynutím času, na ktorý bol dohodnutý, (V prípade spoločného termínu doby nájmu a zaplateného obdobia Zmluvný vzťah sa končí posledným zaplateným dňom za zaplatené obdobie.)

b) písomnou dohodou zmluvných strán,  ,  ( Dohoda musí byť podpísaná min. 20 dní pred posledným zaplateným dňom uhradeného obdobia, inak sa z depozitu odpočíta 2,-€/den z omeškania.)

c) písomnou výpoveďou,

d) písomným odstúpením od nájomnej zmluvy ihneď, v deň doručenia o Odstúpení od nájomnej zmluvy. Doručenie Odstúpenia od nájomnej zmluvy bude spôsobom: SMS, e-mail, alebo písomný list . Stačí jeden spôsob.

e) zánikom predmetu nájmu.


Prenajímateľ môže od nájomnej zmluvy odstúpiť za porušovanie nájomnej zmluvy a Domového poriadku a to najme za: nezaplatenú cenu nájmu a služieb, nedodržanie termínu úhrady ceny, poplatkov uvedených v zmluve, nepovolenú návštevu, nevhodnú návštevu, nerešpektuje vzájomného spolunažívania so spolubývajúcimi, ak predmet nájmu, spoločné priestory a zariadenia užíva časovo neprimerane k priestorom a počtu spolubývajúcich, v neprimeranej tolerancii a slušnosti k ostatným osobám, zneužitie kľúčov alebo nezodpovednú stratu kľúčov, vznik škody spôsobenej nájomcom, alkoholické nápoje požívané nadmernej miere a ponúkanie spolubývajúcich, porušenie nočného pokoja, fajčenie v objekte – tabakových aj elektrických cigariet, vodných fajok mimo určených miest, vodenie a chov zvierat, prechovávanie a prinesenie omamných látok, horľavín, používanie otvoreného ohňa, hlasný prejav reči, hudby, obrazu, hádku medzi nájomcami,  slovný alebo fyzický nátlak na spolubývajúcich a prenajímateľa, nepovolenú pracovnú činnosť v predmete nájmu, porušenie podmienok parkovania v objekte, branie a užívanie cudzích vecí, spanie bez plachty, bez navlečenia na paplón a vankúš, pravidelne nevetranú miestnosť, plesne, zápach, špinavé oblečenie, neoprané odevy páchnuce potom a iné porušenie ustanovení nájomnej zmluvy, ods. 5 nájomnej zmluvy a hrubé porušenia podľa DP.

K bodu č. 12 Nájomnej zmluvy, sa dopĺňa bod 12.2. :
12.2. V prípade nečerpania zábezpeky prenajímateľ vráti zábezpeku v zákonnej lehote a to odo dňa keď nájomca vypratal a odovzdal predmet nájmu, pri platbe v hotovosti aj v deň ukončenia doby nájmu. Poplatky z omeškania termínov 2 €/deň budú odpočítané zo zábezpeky. V prípade riadne ukončenej nájomnej zmluvy je prenajímateľ povinný nájomcovi zábezpeku vrátiť v zákonnej lehote a to odo dňa keď nájomca vypratal a odovzdal predmet nájmu, pri platbe v hotovosti aj v v deň ukončenia doby nájmu. Poplatky z omeškania termínov 2 €/deň uhradí v deň vykonania platby nájmu ! Inak budú odpočítané z depozitu.

  Iný termín ukončenia zmluvy môže byť len po dohode nových podmienok nájmu, ktoré budú minimalizovať pravdepodobnosť možností opakovaného porušovania ustanovení nájomnej zmluvy a DP. Nové podmienky musia byť na základe novej nájomnej zmluvy, nového depozitu - peňažnej zábezpeky, ktorá slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok prenajímateľa z dôvodu nezaplatenia nájmu  a plnení poskytovaných služieb užívaním predmetu nájmu a príslušenstva, z dôvodu škody spôsobenej nájomcom a jeho návštevami, alebo s inými pohľadávkami.

2. Ak dôjde k ukončeniu nájmu zo strany nájomcu skôr než uplynie dojednané obdobie nájmu alebo obdobie na ktoré je nájomné uhradené, a napriek tomu bude žiadať nájomca vrátenie alikvotnej čiastky nájmu, prenajímateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 € + 20% z ceny nájmu alebo si prenajímateľ odpočíta celú sumu depozitu ( depozit sa nevracia).


3. Pred skončením doby nájmu si  nájomca dohodne s prenajímateľom hodinu odchodu a spôsob odovzdania predmetu nájmu, zapožičaných vecí a kľúčov.


4. V posledný  deň doby nájmu je nájomca povinný odovzdať kľúče, zapožičané veci a predmet nájmu byt - izbu vyčistené do 10,00 hodiny. Pred odovzdaním predmetu nájmu, sa môže dohodnúť  vopred na vykonaní čistiacich prác s prenajímateľom za úplatu. Po uplynutí uvedeného času sa predmet nájmu začne pripravovať pre nového nájomcu i v prípade, že predmet nájmu nebol odovzdaný nájomcom.


5. V posledný  deň doby nájmu nájomca uhradí aj cenu energií  podľa skutočnej spotreby.


6. Po skončení doby nájmu je nájomca povinný odviezť všetok svoj majetok  (i zabudovaný) a všetky svoje veci, ďalej len veci. Veci ponechané v predmete nájmu sa považujú za veci, o ktoré už nájomca nemá záujem, pre nájomcu už nemajú hodnotu, alebo ich odvoz je nákladnejší ako samotné veci, prenajímateľ môže s nimi naložiť podľa vlastného uváženia, nájomca si zároveň nebude nárokovať na ich finančné vyrovnanie. Ak, aj po naplnení tohto ustanovenia sa budú veci nájomcu nachádzať u prenajímateľa  a dôjde k dohode, že budú vydané nájomcovi, prenajímateľ má právo žiadať od nájomcu 100,- €  ako poplatok za uchovanie veci. V prípade ponechaného nábytku má prenajímateľ právo na vyšší poplatok a náklady za manipuláciu  s nábytkom.


7. Pred ukončením doby nájmu si nájomca vopred s prenajímateľom dohodne spôsob demontáže zabudovaných a zavesených vecí.  

Po skončení nájmu sa nájomca zaväzuje, že odovzdá prenajaté priestory prenajímateľovi úplné, nepoškodené a vyčistené. Ak priestory odovzdá nevyčistené, zaplatí cenu za čistenie podľa rozsahu znečistenia alebo za cenu finančnej zábezpeky - depozitu.


8. Prenajímateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj v prípade, že nájomca zneužije túto zmluvu na neoprávnené konanie v evidencii miesta trvalého bydliska, alebo prechodného bydliska, pokiaľ nie je s prenajímateľom písomne dohodnutý inak.


9. V prípade hrubého porušenia nájomnej zmluvy a DP prenajímateľ má právo odstúpiť od nájomnej zmluvy s termínom ihneď po doručení oznámenia o odstúpení od nájomnej zmluvy.


10. Ak ukončí nájom nájomca alebo jeho spolubývajúca osoba a ponechá v predmete nájmu (napr. v chladničke, v skrinke, v kuchynskej linke) potraviny a iné predmety znižujúce kvalitu bývania,  nájomca je oprávnený ich zlikvidovať, alebo upozorniť domovníka na ponechané potraviny. Toto ustanovenie sa môže primerane použiť aj počas doby nájmu voči nájomcovi ak nájomca ponecháva pokazené potraviny, potraviny po termíne spotreby, nedojedené jedlo a neumyté riady.


Čl. 3. Návštevy:

1.Nájomca zapíše svoju návštevu do knihy návštev – pred príchodom. Čas odchodu návštevy zapíše do knihy návštev pri odchode návštevy. Ak takáto kniha nie je umiestnená v budove, zapíše svoju návštevu na e-mail oznámený prenajímateľom. Návšteva môže zotrvať v predmete nájmu len na nutný ( krátky) čas. Návšteva na (dlhší) čas musí byť odsúhlasená s prenajímateľom vopred.


2. Nájomca sám odomyká aj zamyká všetky dvere pre návštevu.  Pred odomknutím vstupných dverí  je nájomník povinný sa presvedčiť či bude odomykať svojej návšteve všetkými možnými spôsobmi napr. výhľadom cez okno, cez priezor vo dverách a pod.  Iným osobám má nájomca zakázané odomykať,  i keby mu bola osoba známa. Okrem svojich návštev každému je povinný povedať,  ľutujem,  nemôžem Vám otvoriť, musíte počkať na prenajímateľa. Toto ustanovenie platí aj pre osoby kontrolných orgánov a polície. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na možnosť odomykania elektronickým zámkom, napr. cez domáci telefón.


3. Za prítomnosť návštevy, jej správanie, spôsobené škody a odchod zodpovedá nájomca. Nájomca svoju návštevu pri odchode odprevadí až po vstupné dvere a uzatvorí za ním vchod. Ak návšteva odchádza cez vstupnú bránu na pozemok (alebo vchodové dvere), nájomca odprevadí návštevu až k tejto vstupnej bráne a uzatvorí za ním vchod.


4. Návšteva nesmie bez súhlasu prenajímateľa zotrvať v predmete nájmu  po 22,00 hodine, nesmie používať sprchu ani kuchyňu. Návštevu nesmie tvoriť viac osôb.


5. Návštevy pravidelne sa opakujúce alebo zotrvanie návštevy v nočné hodiny sú možné, až po určení technických a hygienických podmienok, súhlasu prenajímateľa a úhrady poplatku – ceny za návštevu.


6. Prítomnosť cudzej osoby s kľúčmi od nájomcu bez prítomnosti nájomcu, na vyzdvihnutie batožiny, odevu, liekov, alebo poliatie kvetov, sa nepovažuje za návštevu, ale za vniknutie cudzej osoby do objektu. Ak nájomca zapožičia kľúče od dverí a vstupných brán inej osobe zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 300,- € a bude zodpovedať za prípadné škody, ktoré táto osoba spôsobila.


Čl. 4. Podmienky užívania predmetu nájmu:

Počas doby nájmu je nájomca povinný udržiavať a užívať predmet nájmu a zariadenia v riadnom a funkčnom stave.

1. Choroby: Nájomca, ktorý trpí na infekčné choroby, chorobou vzbudzujúcou odpor, mokvajúcimi kožnými chorobami, kožným ekzémom alebo vírusové príznaky  chorôb je povinný túto skutočnosť ihneď oznámiť prenajímateľovi, zdržiavať sa mimo objekt a dohodnúť sa na nových podmienkach nájmu a predložiť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti choroby.


2. Kľúče:  Nájomca si sám odomyká, aj zamyká všetky dvere, od ktorých má kľúče.

Je zakázané rozmnožovať poskytnuté kľúče.  Stratu kľúčov nahlásiť ihneď – najlepšie telefonicky, aby prenajímateľ mohol zabezpečiť opatrenia proti vniknutiu cudzích osôb do objektu. V prípade dotykových kľúčov – butónov - čipov,  prenajímateľ môže nájomcov stratený kľúč vyradiť z funkčnosti zámku.

Prenajímateľ má právo kontroly prechodu cez dvere s dotykovým kľúčom – butónom - čipom. Toto právo sa bude uplatňovať aj v prípade neuzatvorenia dverí. Za neuzatvorené dvere sa bude voči nájomcovi uplatňovať finančná pokuta.


3. Fajčenie:  

Fajčenie tabakových výrobkov je dovolené len vonku na určenom mieste.


4. Omamné látky:  

V predmete nájmu je zakázané užívať a prechovávať akékoľvek omamné látky, jedy a drogy.


5. Zvieratá: 

V celom objekte nájmu je zakázané vodiť a chovať živočíchy a zvieratá všetkého druhu.

6. Hlásenie porúch: 

Kvapkajúci vodovod, zapáchajúcu kanalizáciu, uvoľnené ventily a mechanizmy - kľučky, pánty, zámky, nefunkčné svietidlá, vypínače a iné zmeny nahlási nájomca prenajímateľovi.

6.1. Skrinku pod umývadlom (aj umývadlo bez skrinky) je potrebné kontrolovať pravidelne každý kalendárny mesiac, či nedochádza k úniku vody zo sifónu.

7. Nočný pokoj: 

Nájomca je povinný dodržiavať nočný pokoj v čase od 22,00 hod. do 08,00 hod.

8. Cenné veci: 

Prenajímateľ nezodpovedá za cenné veci, peniaze a osobný majetok nájomcu.

9. Na pozemku: 

Parkovanie motorovými vozidlami a iné využívanie pozemku prenajímateľa je možné po predchádzajúcej dohode s prenajímateľom.

10. Šetrenie energií: 

V rámci šetrenia el. energie je nájomca povinný pri odchode z izby, z WC, z kuchyne a kúpeľne  povinný zhasnúť – vypnúť osvetlenie.

11. Používanie el. spotrebičov. 

Práčku a iné spotrebiče, ktoré na svoju prevádzku potrebujú vodu, elektrickú energiu alebo plyn,  je možné užívať na základe písomnej evidencie. Táto evidencia poslúži pre kontrolu medzi spolubývajúcimi, ak neužívajú spotrebiče v rovnakom počte.

11.1. Ak nájomca bude využívať viac spotrebičov ako ostatní nájomníci bude sa mu toto užívanie zohľadňovať vo vyúčtovaní energií. Používať len bezpečné spotrebiče, podľa návodu na použitie a dodržiavať bezpečnosť osôb.

11.2. Vo vani  a  pod sprchou je zakázané požívať elektrické spotrebiče!!!

11.3. Mokrými rukami je zakázané manipulovať s elektrickými spotrebičmi  a dotýkať sa zásuviek a vypínačov!


12. Nebezpečenstvo elektrickej energie: 

Pri umývaní a sprchovaní sa môže používať tečúca voda iba tak, aby nedochádzalo k styku vody s elektrickou zásuvkou a vypínačom, hlavne pri sprchovaní smerovať prúd vody tak, aby sa voda nemohla dostať k elektrickej zásuvke a k vypínačom.


13. Iné poškodenie: 

Po znečistení spoločných priestorov a izby inak než bežným užívaním predmetu nájmu, ( rozbité sklo, vyliata tekutina, fľaky, rozsypané predmety), zabezpečí čistenie a upratanie priestoru nájomca sám a ihneď.

14. Alkohol: 

Užívanie alkoholických nápojov v neprimeranom množstve ( každá osoba znesie iné množstvo alkoholu) je v celom objekte zakázané. Nesmú sa ponechať otvorené fľaše a naliaty alkohol v pohároch, tie spôsobujú zápach v miestnosti. Nájomca sa nesmie neprimerane správať k spolubývajúcim a ani k majetku - predmetu nájmu.

15. Horľaviny: 

V celom objekte je zakázané uskladňovať a zdržiavať pohonné hmoty, iné horľavé a výbušné látky.


16. Ventilátor: 

Miestnosti kúpeľní, WC, kúpeľne, ktoré sú vybavené núteným vetraním (napr. ventilátorom) je potrebné po každom použití týchto zariadení ventilátor zapnúť.

17. Spoločné sedenie a čistota : 

Ak nájomca (- nájomcovia) budú užívať spoločné sedenie na pozemku, v objekte, pri krbe alebo spoločne využívať iné možnosti v predmete nájmu,  sú povinní oznámiť prenajímateľovi, kto z nájomcov bude  zodpovedať za bezpečnosť a čistotu spoločne užívaných zariadení.

18. Ukladanie osobných vecí: 

V predmete nájmu bude mať nájomca primerané množstvo vecí podľa veľkostí úložného priestoru, (skríň, políc a pod.) Ukladať, zhromažďovať väčšie množstvá vecí je neprípustné.  Zber – zhromažďovanie, obalov, novín, časopisov, fliaš a iných predmetov je zakázané.

18.1. Nábytok:

Nábytok v izbe je uložený umiestnený tak, aby od obvodového muriva v izbe bola dodržaná vzdialenosť cca 7 cm.

19. Cudzí majetok: 

Požičiavať si, brať a užívať veci - majetok iných osôb má nájomca zakázané !  Napr. peniaze, knihy, odevy, hygienické potreby, jedlo, riady, čistiace prostriedky, techniku a iné. Pri porušení tohoto ustanovenia  bude nájomný vzťah s nájomcom ukončený s termínom ihneď.

20. Oznamy: 

Nájomca sa zaväzuje dodržiavať okrem Domového poriadku aj Oznamy zverejnené písomnou formou v objekte a v zariadeniach v predmete nájmu. Oznamy vrátane štátnych, hygienických a zdravotných podmienok. ( Epidémie, vírusy, nákazy, hromadné choroby, ...)

21. Poriadok a čistota: 

Osobné veci mať riadne uložené, nesmú byť voľne pohodené ani uložené na podlahe, musia byť čisté a bez zápachu. Prepotené a inak zapáchajúce oblečenie do času prania uložiť do vrecka alebo ponechať na balkóne, aby zápach neobmedzoval spolubývajúcich.  Predmet nájmu bude bez omrviniek a bez ponechaných nedojedených potravín.

21.1. Posteľ:

 Matrac na posteli musí byť prekrytý s plachtou na posteľ. Posteľ si nájomca každý deň po spánku ustelie, plachta musí byť napnutá. Posteľ musí byť ustlaná tak, aby bola čo najväčšom rozsahu vetraná. Ustielanie prispôsobiť ročnému obdobiu a zdravotnému stavu.

21.2. Návlek na prikrývku a vankúš: 

Navlečenie sa musí používať z hygienických dôvodov a musí byť pravidelne menené. ( Vrátane plachty na matrac.)

21.3. Okná: 

Okná sa ráno po spánku utierajú od vlhkosti pokiaľ vlhkosť vznikla počas spánku, alebo chladnej noci. Žalúzie a rolety sa na deň otvárajú, vyťahujú, aby izba bola presvetlená slnečným alebo denným svetlom.

21.4. Sušenie bielizne a šatstva: 

Na interiérových (vnútorných) dverách a dverách nábytku je zakázané sušiť alebo ukladať mokré šatstvo, uteráky a osušky.

21.5. Cibuľu, cesnak 

Cibuľu, cesnak a iné silne voňajúce potraviny uzatvárať do nádob tak, aby sa vôňa nešírila. Ostatné ustanovenia sú uvedené v časti  „ Upratovanie “ DP.


22. Riady, príbory a obaly z potravín uložené a umyté od zvyškov potravín.

23. Odtok a mastnoty: 

Do drezu, WC a iných kanalizačných odtokov sa nevylieva mastná voda, mastnota, olej a látky, ktoré chladnutím tuhnú, usádzajú sa a upchávajú potrubie. Toto sa vzťahuje aj na nedojedené jedlo a potraviny. Všetky tieto mastné tekutiny a jedlá si nájomca vyleje do nato určenej nádoby alebo fľašky, s ktorými naloží podľa VZN obce.

24. Drez a ostatné zariadenia: 

Po použití umyť a vytrieť do sucha tak, aby boli čisté bez kvapiek a fľakov, pripravené pre použitie iných spolubývajúcich.

25. Spolunažívanie: 

Nájomca bude rešpektovať vzájomne vhodné spolunažívanie a tolerantné správanie so spolubývajúcimi. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na obdobie choroby a zmenu zdravotného stavu nájomcu. Toto ustanovenie je vhodné podľa potreby konzultovať s prenajímateľom.

26. Podmienky, postupy a iné info.

Podmienky, postupy a spôsoby užívania a udržiavania jednotlivých miestností i zariadení sú uvedené v prílohách „Časť 1. až 7. Domového poriadku.“ Nájomca po od bývaní prvých 30 dní sa dohodne s prenajímateľom na termíne, kedy môže prenajímateľ za prítomnosti nájomcu vykonať kontrolu technického stavu, čistoty a spôsobu užívania predmetu nájmu. Zároveň si dohodne intervaly na nasledujúce kontroly.


Čl. 5. Škody, vady a ochranné opatrenia:

1. Nájomca zmluvou o nájme preberá hmotnú zodpovednosť za predmety uložené v predmete nájmu. Majetok prenajímateľa bude chrániť a hospodárne užívať. Nájomca sa zaväzuje, že ak spôsobí znečistenie, alebo takú zmenu v  užívanej miestnosti a spoločných priestoroch, ktorá by mohla spôsobiť  úraz,  škodu,  ohrozenie objektu, zdravie a bezpečnosť osôb, zabezpečí okamžité oznámenie prenajímateľovi a ostatným nájomníkom. Zabráni možnosti vzniku škôd a možné ohrozenie odstráni  ihneď.


2. Nájomca sa zaväzuje, že všetky vady a škody, ktoré vznikli v čase nájmu, dá odstrániť na svoje náklady. Škody vzniknuté používaním alebo zneužívaním predmetu nájmu alebo činností, ktoré boli vykonané ním alebo osobami, ktoré ho v predmete nájmu navštívili, napr. nezatvorením okien, ponechanou tečúcou vodou, nevypnutím elektrického alebo plynového zariadenia, otvoreným ohňom alebo inak. Škodu je povinný uhradiť do 30. dní odo dňa vzniku škody. Prenajímateľ môže výšku škody odpočítať aj z poskytnutého finančného plnenia nájomcu. Ak nájomca škodu prenajímateľovi neuhradí, ani po jeho písomnej výzve, prenajímateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z výšky škody za každý deň omeškania odo dňa – lehoty uvedenej vo výzve.


3. Zároveň je povinný dodržať všetky bezpečnostné, požiarne, hygienické a iné predpisy, platné pre užívanie predmetu nájmu. Na úseku požiarnej ochrany sa nájomca zaväzuje v prenajatých priestoroch zabezpečovať všetky úlohy požiarnej ochrany podľa zákona o požiarnej ochrane.


4. Nájomca bol poučený o obsluhe a používaní hasiacich prístrojov, hydrantov, o možnosti privolať záchrannú službu, o umiestnení lekárničky, o umiestnení hlavných uzáverov vody, plynu a elektriny, umiestnení elek. ističov, o únikových cestách a podobne.

V prípade požiaru je nájomca povinný použiť hasiace prístroje a požiarny hydrant.  Pred použitím požiarneho hydrantu je potrebné najprv odmotať plátennú hadicu, potom otvoriť vodovodný  ventil – kohút v požiarnej skrini hydrantu a nakoniec regulovať rozptyl vody s prúdnicou, ktorou je ukončená plátenná hadica.


5. Nájomca sa zaväzuje dodržiavať platné predpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia. Nebude vykonávať činnosti, pri ktorých by mohlo dôjsť k úrazu, nebude chodiť po mokrých schodoch,  nebude behať po schodoch, na schodisku sa bude pozerať pod nohy a bude sa pridŕžať zábradlia – madla, nebude sa vykláňať z okien, nebude pripevňovať žiadne predmety na okná, na vonkajšiu fasádu, strechu a pod.


6. Ak sa predmet nájmu vykuruje samostatným plynovým zariadením kotlom, alebo ohrev vody je cez plynový prietokový ohrievač, umiestneným napr. v kúpeľni, nájomca bol poučený a dbá na to aby miestnosť bola trvale vetraná cez okno a dvere v zmysle Slovenských technických noriem (ďalej len STN), aby nedošlo k poškodeniu na zdraviu a smrti v čase prevádzky plynového zariadenia. Obsah STN môže počas doby nájmu na požiadanie nájomcu vysvetliť domovník nájomcovi aj viac krát.


7. Ak nájomca po ukončení doby nájmu nevráti veci (navlečenie, paplón, vankúš, TV, žehlička a pod.) zverené alebo prevzaté od prenajímateľa späť, prenajímateľ má právo tieto veci vyúčtovať – žiadať úhradu od nájomcu v účtovnej hodnote vecí + zmluvnú pokutu vo výške 50,- €.                                                                                      


8. Ak nájomca nevráti kľúče od dverí a vstupných brán nevráti prenajímateľovi v deň ukončenia nájmu zaväzuje sa zaplatiť náklady na obstaranie nových kľúčov a zmluvnú pokutu vo výške 200,- €.


Čl. 6. Opravy a havarijný stav:

1. Nájomca je povinný hlásiť prenajímateľovi havarijný stav prenajatých priestorov, prípadne také poškodenie nepatrného rázu, ktoré by mohlo mať za následok celkové poškodenie alebo zhoršenie stavu prenajatých priestorov.


Čl. 7. Kontroly  a  obmedzenia:

1. Nájomca si s prenajímateľom dohodne termíny, v ktorých spoločne budú vykonať kontrolu technického stavu a čistoty v predmete nájmu.


2. Prenajímateľ je oprávnený preveriť stav predmetu nájmu, udržiavanie čistoty, plnenie domového poriadku a zmluvy o nájme vrátane vstupu do predmetu nájmu aj bez prítomnosti nájomcu.


3. Prenajímateľ si môže uplatniť finančné zadosťučinenie alebo náhradu škody voči nájomníkovi v prípade porušenia týchto podmienok,  zneužitia poskytnutých kľúčov od objektu, použitia nekalej reklamy, zneužitia obchodného mena a informácií, ktoré by mohli prenajímateľovi škodiť na majetku, cti, dobrom alebo obchodnom mene, trhovo ekonomických a spoločenských podmienkach.

Prenajímateľ môže z finančnej zábezpeky odpočítať škody, zvýšenú spotrebu energií, aj zmluvné pokuty, na ktoré má nárok podľa ustanovení Nájomnej zmluvy a DP. V prípade čerpania zábezpeky nájomca doplní zábezpeku podľa ustanovení nájomnej zmluvy.


Čl. 8. Technický stav predmetu nájmu  a  inventár :

1. Nájomca prehlasuje, že je oboznámený so súčasným technickým stavom predmetu nájmu, a že miestnosť od prenajímateľa preberá v dobrom stave.

2. Nájomca zodpovedá za predmety uložené v prenajatej miestnosti, nesmie ich bez súhlasu prenajímateľa premiestňovať do iných miestností a mimo objekt.


Čl. 9. Záverečné ustanovenie:

1. Domový poriadok vrátane jeho príloh - častí č. 1. až 7. sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy nájme. Nájomca svojím podpisom potvrdzuje, že si prečítal, porozumel, bude rešpektovať a dodržiavať Domový poriadok, ktorý je umiestnený – zverejnený na nástenke v objekte, bude sledovať jeho aktualizáciu a zmeny.                                                                       

                                                                                       S úctou 

prenajímateľPrílohy k Domovému poriadku:  č.1 až 7.


Domový poriadok –  2. časť:

VETRANIE

Vetranie izieb vykonávajte každý deň minimálne 3 – krát, po 15 minút: Ráno, poobede - po návrate z práce alebo zo školy a večer po 18,00 hodine.


Vetrajte cez celé otvorené okno, nie cez odklopené okenné krídlo !!!


Vetranie toalety a kúpeľne, vykonávajte po ich použití cez otvorené okno tak, aby bol prirodzený pohyb čerstvého vzduchu a mierny prievan. Paru a pachy z kúpeľne vyvetrajte cez otvorené okno po dobu 10 minút. Vetrať je potrebné po každom použití hygienického zariadenia a okná zatvoriť po uplynutí času 10 minút.


Vetranie kuchyne, vykonávajte po každom varení alebo zohrievaní a prípravy jedla, ktoré  spôsobili silné vône z potravín.

Po 10 minútach, okno zatvorte !

Pravidelne vyvetrajte paru, vône a vlhkosť aj po praní odevov a umývaní podláh.

Ďalšie vetranie vykonávajte opakovane, v priebehu dňa podľa potreby v takých intervaloch, aby v miestnosti bolo trvalo príjemne, bez zbytočných pachov a nadmernej vlhkosti.

Nedostatočné a nesprávne vetranie spôsobujú rosenie okien. Nevyvetraná vlhkosť v miestnosti je dôvodom pre tvorbu plesní. Ich odstraňovanie bude vykonané na náklady nájomcu.

Pred odchodom z budovy okná zatvorte !

Ak v miestnosti nie je okno, použite elektrický ventilátor po dobu 5 minút.

Vetranie cez odklopené okenné krídlo je vhodné len cez letné obdobie, v dobe horúčav.


Domový poriadok –  3. časť:

Upratovanie.


1.Nájomca bude predmet nájmu udržiavať v čistote, bez prachu, stôp, omrviniek, kvapiek, bez usadenín nečistou a fľakov, bez zápachu a vyvetraný. Podlaha v izbe sa nesmie umývať  mokrou handrou ani mopom, ale iba stierať polosuchou handrou – alebo mopom.

 Pri upratovaní bude postupovať nasledovne:

2. Upratovanie predmetu nájmu a spoločných priestorov bytu vykonáva min. 1 – krát do týždňa. Upratovanie vykonáva nájomca osobne alebo prenajímateľom za osobitnú sadzbu nájmu – cenu (vid. cenník). Toto ustanovenie sa uplatní aj v prípade neuspokojivej čistoty.

3. Počas upratovania vetrá cez otvorené okno ! Pri upratovaní si uloží veci, utrie prach, smerom od horných vodorovných a zvislých konštrukcií stavby a zariadení, povysáva, (nielen podlahu), utrie plochy na sucho, vyčistí všetky plochy, (parapetné dosky, nábytok aj horné plochy veľkých skríň, umývadlo, chladničku, mikrovlnku, kanvicu, dres, sporák, digestor a iné), vynesie odpadky a pod. V posteli nadvihne matrac a vysávačom povysáva aj rošt pod matracom, aby sa tam nezdržiaval drobný hmyz a pavúky. Ak sú pod posteľou uložené veci, preloží ich a vyčistí plochu pod posteľou.

4. Ak predmet nájmu užíva viac osôb, pri upratovaní sa nájomníci každý týždeň striedajú tak, aby sa na upratovaní podieľali všetci. Po uprataní nájomca zapíše dátum vykonania prác do tabuľky na príslušný kalendárny týždeň, (riadok 1 až 52). Tabuľka je umiestnená v predmete nájmu. Ak pri nástupe v tabuľke nebude podľa zápisov novému nájomcovi  jednoznačné v ktorom týždni má upratovať, nový nájomca, požiada e-mailom na volnaizbask@gmail.com alebo SMS–kou prenajímateľa na 0907 773 013 o určenie poradia na upratovanie.

5. Ak nájomca nebude prítomný v predmete nájmu počas týždňa, v ktorom má vykonávať upratovanie, zapíše si do tabuľky na „Rozpis upratovania“ do stĺpca „ Neprítomný“ svoje meno a poradie ostatných nájomníkov sa týmto posúva. Po návrate do predmetu nájmu nájomca nahradí upratovanie ostatným nájomcom. Ak k nahradeniu prác nedôjde zabezpečí upratovanie prenajímateľ na náklady neprítomného nájomcu.

6. Pri upratovaní používa nájomca vlastné čistiace prostriedky. Vysávač, mop a iné čistiace náradie je možné si požičať od prenajímateľa. Čistenie vysávača vyžadujte od domovníka.

7. Kontrola čistoty a upratovania spoločných priestorov v byte a v dostupných izbách sa bude vykonávať s prenajímateľom 1- krát za kalendárny mesiac za účasti jedného z nájomcov.  


8. Ak prenajímateľ nebude spokojný s čistotou v predmete nájmu, zabezpečí upratovanie prenajímateľ na náklady nájomcu a s nájomcom ukončí nájomnú zmluvu. Náklady na upratovanie môže odpočítať aj z finančnej zábezpeky nájomcu.


9. Pri upratovaní prenajímateľom, je nájomca povinný uvoľniť predmet nájmu na výkon týchto prác vrátane uložených vecí - i drobností ( napr. veci v kúpeľni  - zubná kefka a pod ). Ak nájomca predmet nájmu neuvoľní budú mu veci premiestnené na dobu výkonu prác. Nájomca si môže s prenajímateľom dohodnúť aj inú formu výkonu prác tak, aby bolo rešpektované súkromie a spokojnosť nájomcu.


Domový poriadok –  4. časť:

Užívanie kuchyne.

1. Nájomca môže kuchyňu používať len po preštudovaní návodov na obsluhu zariadení, len pod podmienkou, že návodom na obsluhu porozumel, a že  obsluhu zariadení zvládne. Inak smie zariadenia obsluhovať len za prítomnosti prenajímateľa.

Po použití kuchyne je nájomca povinný kuchyňu vyčistiť tak, ako bola pred jeho použitím.


2. V prípade použitia chladničky si je nájomca  vedomý, že potraviny podliehajúce skaze budú z chladničky zlikvidované bez prítomnosti a vedomia nájomcu.


3. Pri používaní spoločnej chladničky, rešpektujte právo brať si z chladničky len vlastné potraviny.  Rovnako balené potraviny je vhodné ukladať do chladničky s označením čísla izby alebo priezviska nájomcu, zároveň je vhodné dodržiavať zásadu vyčlenenej poličky v chladničke pre konkrétnu izbu.


4. Počas varenia alebo iného užívania sporáku, mikrovlny a ostatných zariadení je nájomcovi zakázané opúšťať miestnosť kuchyne!  Zákaz je z bezpečnostných dôvodov a možnosti vzniku požiaru.


5. Horúce hrnce a nádoby sa nepokladajú priamo na pracovnú dosku a iné časti nábytku. Na podkladanie sa používajú podložky - drevené , korkové a z iných materiálov na tento účel určené.


6. Tesniaca lišta na pracovnej doske slúži na zachytávanie vody, ale voda sa nesmie dlhodobo, ani vo veľkom množstve vyskytovať na pracovnej doske. V prípade rozliatia vody a nápojov, po rozliatí čo najskôr odstráňte napr. suchou handrou, servítkom, ...


7. Pracovná doska sa  môže čistiť vlhkou handrou, kuchynskými saponátmi. Nepoužívať čistiaci prášok, piesok alebo drôtenku.


8. Na pracovnej doske kuchynskej linky sa nekrája priamo nožom.  Na dvierka kuchynskej linky neukladajte a nevešajte mokré utierky, handry a pod.


9. Dvierka kuchynskej linky sa utierajú len  suchou handrou. Na ošetrenie používajte PRONTO alebo DIAVU na nábytok.


10. Skrinku pod dresom je potrebné kontrolovať pravidelne cca každé  3 - 4 týždne, či nedochádza k úniku vody zo sifónu.


11. Na varnú dosku elektrického sporáku sa nesmie  rozsypať cukor a iné potraviny, ktoré teplom môžu spôsobiť škody a nepríjemný zápach.


12. Sporák sa utiera – čistí až po vychladnutí horúcich častí, toto ustanovenie platí aj pre plynový sporák,  aj pre varnú dosku. Na čistenie varnej dosky sa používajú len čistiace prostriedky uvedené v návode na použitie a údržbu varnej dosky.


13. Pri varení vetrajte zapnutím odsávača pár - digestora, alebo vetrajte aj cez otvorené okno.


Domový poriadok –  5. časť:

Užívanie obytných izieb a spoločných priestorov :


1. Posteľ: Sa používa ak je na matraci plachta, na prikrývke a vankúši navlečenie. Po spaní posteľ upratať, napnúť plachtu a uložiť upravenú prikrývku a vankúš.

1.1. Posteľnú bielizeň si môže nájomca vyzdvihnúť aj u prenajímateľa za poplatok.


2. Odpad: Ukladať do odpadkového koša, odpad z cibule a iných silne voňavých potravín zabaliť do vrecka a tak vložiť do koša a kôš denne (večer) vyprázdniť do odpadových nádob umiestnených na pozemku objektu. Kôš poutierať od kvapiek a fľakov. Odpad triediť podľa pokynov prenajímateľa. Plastové fľaše odkladať bez uzáveru a stlačené. Zvyšky jedla, ženské hygienické vložky a pánsku ochranu je zakázané splachovať vo WC, ukladajú sa do odpadkových košov !


3. Obuv: Bude  uložená v botníku alebo v obaloch na obuv. Za mokrého počasia je  nájomca povinný si obuv očistiť pred vstupom do budovy.

3.1. Pred vstupom do miestnosti – izby si nájomca odloží znečistenú na vyhradenú podložku. Obdobne sa ukladá aj zapáchajúca obuv mimo izbu a tak, aby nebola obmedzením pre spolubývajúceho.


4. Ozdoby: Umiestnenie obrazov, oznamov, výzdob, poličiek a iných predmetov môže nájomca zavesovať len po predchádzajúcom súhlase prenajímateľa.


5. Nábytok: Premiestňovanie nábytku nájomca môže realizovať po vzájomnej dohode s prenajímateľom, alebo s domovníkom. Nábytok nesmie byť uložený blízko obvodovej steny a múrov, vzdialenosť má byť min. 7 cm. Priniesť do objektu vlastný nábytok a elektrické zariadenia – techniku napr. TV, rádio, PC, chladničku  je možné len po predchádzajúcom súhlase prenajímateľa. Mokré uteráky, osušky a odevy sa nesmú prevesovať na nábytok. Znehodnotia povrchovú úpravu !


6. Odchody:  Nájomca bude pri odchode z budovy uzatvárať okná tak, aby nedošlo k možnému vniknutiu cudzej osoby. Toto ustanovenie neplatí pre izby na poschodí, kde môže nájomca ponechať okná v polohe „VETRANIE „ počas celého dňa v letnom a teplom období ). Vypne a vytiahne zo zásuviek prípojné káble elektrických zariadení, ktoré tvoria teplo alebo môžu byť zdrojom požiaru  napr. žehlička, sušič vlasov, kulma, .....

Ostatné elektrospotrebiče ako sú rádio, televízor, nočná lampa a iné spotrebiče odpája zo siete podľa vlastného uváženia a zabezpečí dostatočnú vzdialenosť od horľavých materiálov ( drevo, textil, papier, ...) Dvere uzamkne s kľúčom ak odchádza ako posledný. Bez vedomosti o prítomnosti spolubývajúceho zamyká zakaždým.


7. Kvety: Zalievať tak, aby nedošlo k úniku vody na nábytok, na podlahu a elektrické zariadenia.


8. Sušenie bielizne a textilu:  Vo veľkom množstve a veľkých kusov, ako sú napr. návlečky na posteľné prikrývky,  sa bude vykonávať iba v exteriéri, v interiéri sa môže sušenie vykonávať len pri dostačujúcom vetraní miestnosti. Pri sušení nesmie kvapkať voda na podlahu !

9. Iné: V obytných miestnostiach, nepoužívať varič a iné zariadenia na varenie.

Nemanipulovať a nepoužívať: otvorený oheň, sviečky, zapaľovače, zápalky, zápalne šnúry, vonné tyčinky, tlejúce a iné horľavé materiály.  Nestúpať a nesadať na radiátor. Nepoužívať vlastné výhrevné zariadenia. Žalúzie a rolety zdvihnúť tak, aby plynule prúdil vzduch, na skle a ráme sa netvorili rosné kvapky a plesne.


Domový poriadok –  6. časť:

Kúpeľňa :


1. V sprche a vo vani je zakázané  ponechávať svoje veci a prázdne obaly.

2. Po sprchovaní vždy otvoriť okno !

  3. Použité umývadlo, vaňu, sprchu, zástenu keramické obklady je potrebné opláchnuť, zvyšky vody zotrieť so stierkou a vytrieť do sucha s utierkou, aby boli bez kvapiek a fľakov. Takto zanechané čisté zariadenie (vrátane batérie a ventilov) bude vhodné k spokojnému použitiu s ďalším spolubývajúcim.

4. Používanie sprchy  dlhší čas než 10 minút je možné na základe individuálnej ceny. Tento limit je vhodný aj pre potreby spolubývajúcich.

5. Práčka sa obsluhuje podľa návodu na použitie. Každé dva mesiace je potrebné požiadať domovníka o vyčistenie pračky.

6. Kúpeľňu užívať tak, aby podlaha v miestnosti nebola mokrá. Ak napriek tomu dôjde k vyfrknutiu alebo vytečeniu vody, je potrebné túto vodu okamžite odstrániť vytretím a vyvetraním miestnosti.


Domový poriadok –  7. časť:

Toaleta - WC:


1. Na WC  je zakázané ponechávať svoje veci a prázdne obaly.


2. Po použití WC vždy otvoriť okno, alebo zapnúť ventilátor !


  3. Použité umývadlo, je potrebné opláchnuť, zvyšky vody zotrieť so stierkou a vytrieť do sucha s papierovou utierkou, takto zanechané čisté zariadenie (vrátane batérie a ventilov) bude vhodné k spokojnému použitiu s ďalším spolubývajúcim.


4. Po použití WC splachovať WC postačujúco, to znamená podržať tlačidlo splachovača až do úplného spláchnutia, použiť zvon, umyť misu s WC kefou, po dotečení splachovača skontrolovať čistotu a prázdnotu misy, podľa potreby úkony znovu zopakovať.

 

5. Pri zvyšku kvapiek na WC doske (aj zo spodnej strany), WC dosku utrieť papierom.


6. Ženské hygienické vložky, pánsku ochranu a iné odpadky nesplachujte, vkladajte ich do odpadkových košov !


7. Ak spolubývajúci zanechá v miestnosti WC zvyšky moču a iných tekutín na WC doske alebo mimo nej, alebo bude cítiť v miestnosti zápach je potrebné túto skutočnosť oznámiť prenajímateľovi, aby nájomca netrpel za nedostatočné hygienické návyky spolubývajúcich.

8. Vetranie vykonávať po každom použití WC.

Domový poriadok –  6. Časť  - v suteréne:

Kúpeľňa a WC:

1.V sprche je zakázané si ponechávať svoje veci a prázdne obaly.


Vo WC je zakázané splachovať:

Ženské hygienické vložky, pánsku ochranu a iné odpadky, ukladajte ich do odpadkových košov ! WC sú splachované do nádržky, z ktorej sú následne prečerpávané čerpadlami do mestskej kanalizácie.

Uvedené predmety sa v čerpadlách zachytávajú a spôsobujú poruchy čerpadiel. Spôsobenú škodu z uvedeného dôvodu hradia nájomníci.

2. Po sprchovaní vždy otvoriť okno !

3.Použité umývadlo, vaňu, sprchu a zástenu je potrebné opláchnuť, zvyšky vody zotrieť so stierkou a vytrieť do sucha s papierovou alebo inou utierkou, takto zanechané čisté zariadenie (vrátane batérie a ventilov) bude vhodné k spokojnému použitiu s ďalším spolubývajúcim.


4. Používanie sprchy  dlhší čas než 10 minút je možné na základe individuálnej ceny. Tento limit je vhodný aj pre potreby spolubývajúcich.

 

5. Po použití WC splachovať WC postačujúco, to znamená podržať tlačidlo splachovača až do úplného spláchnutia, použiť zvon, umyť misu s WC kefou, po dotečení splachovača skontrolovať čistotu a prázdnotu WC misy, podľa potreby úkony znovu zopakovať.


6. Pri zvyšku kvapiek na WC doske (aj zo spodnej strany), dosku utrieť papierom.


7.Ak spolubývajúci zanechá v miestnosti WC zvyšky moču a iných tekutín na WC doske alebo mimo nej, alebo bude cítiť v miestnosti nevhodný zápach je potrebné túto skutočnosť oznámiť prenajímateľovi, aby nájomca netrpel za nedostatočné hygienické návyky spolubývajúcich.


8. Pračka sa obsluhuje podľa návodu na použitie. Každé dva mesiace je potrebné požiadať domovníka o vyčistenie pračky.


9. Podlaha v miestnosti kúpeľne nebude mokrá. Ak napriek tomu dôjde k vyfrknutiu alebo vytečeniu vody, je potrebné túto vodu odstrániť vytretím a vyvetraním miestnosti.